Suspensjon av import fra Malaysia av visse typer levende fisk og akvakulturprodukter

Tittel

Kommisjonsvedtak 2008/641/EF av 31. juli 2008 om unntak fra vedtak 2003/858/EF og 2006/656/EF og om suspensjon av import til Fellesskapet fra Malaysia av forsendelser av visse typer levende fisk og akvakulturprodukter

Commission Decision 2008/641/EC of 31 July 2008 derogating from Decisions 2003/858/EC and 2006/656/EC and suspending imports into the Community from Malaysia of consignments of certain live fish and of certain aquaculture products

Siste nytt

EØS-notat (nytt) offentliggjort 5.11.2008

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

Bakgrunn (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer listen over deembryoinnsamlingsgrupper og embryoproduksjonsgrupper i Canada og USA som er godkjent for import av storfe embryo til EU (EØS).

Merknader
Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring. Forskrift 31. desember 1998 nr. 1486 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av embryo av storfe § 11 inneholder krav om at det kun importeres embryo fra godkjente embryoinnsamlings- og embryoproduksjonsgrupper. Listen over disse er publisert på Mattilsynet.no og linket direkte til EU’s hjemmeside med listen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten medfører ikke notifiseringsplikt til ESA.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
31.07.2008
Anvendelsesdato i EU
01.08.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet