Suspendering av godkjenningen av etoksykin som fôrtilsetning til alle dyrearter: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/412 av 8. mars 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/962 med hensyn til gjennomgåelsen av den midlertidige opphevingen av godkjenningen av etoksykin som fôrtilsetningsstoff

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/412 of 8 March 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2017/962 as regards the review of the suspension of the authorisation of ethoxyquin as a feed additive

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 16.7.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.7.2021)

Sammendrag av innhold
Forordning 2017/962 suspenderer godkjenningen av ethoxyqin (EQ) som antioksidant i fôrvarer. Overgangsordningen for bruk i marine fôrmidler gikk ut 1. januar 2020, og fristen for å bruke fôr med fôrmidler tilsatt EQ var 30. juni 2020. Det sies også i forordningen at suspensjonen skal revurderes innen 31. desember 2020. Det ble laget en tidsplan sammen med industrien for å skaffe data som skulle gjøre det mulig å vurdere godkjenning på nytt. Industrien har ikke greid å levere alle data iht. til tidsplanen og det var ikke mulig for EFSA å revurdere EQ innen suspensjonen gikk ut.

Det er foreslått å utvide suspensjonen til 31. desember 2022. Dette påvirker ikke overgangsperiodene for bruk av EQ, da disse er gått ut.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. Utvidet suspensjon vil gjøre det mulig for søker å levere de data som mangler, og for EFSA å gjøre en ny vurdering. Hvis suspensjonen ikke utvides betyr det at EQ får et avslag på godkjenning, noe som innebærer at det må leveres en helt ny søknad for å få EQ vurdert på nytt. Dette vil gjøre at det vil ta lenger tid å få en ny vurdering.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.02.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
08.03.2021
Anvendelsesdato i EU
12.03.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.06.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
09.07.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.07.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.07.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.07.2021
Anvendes fra i Norge
15.07.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0412
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro