Styrket samarbeid om forebygging av sykdommer gjennom vaksinering: rekommandasjon

Tittel

Rådsrekommandasjon (EU) .../... av 7. desember 2018 om styrket samarbeid om sykdommer som kan forbygges gjennom vaksinering

Council Recommendation (EU) .../... of 7 December 2018 on strengthened cooperation against vaccine preventable diseases

Siste nytt

Rekommandasjon vedtatt av Rådet 7.12.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 26.4.2018)

Vaccination: Kommissionen opfordrer til et stærkere EU-samarbejde mod sygdomme, der kan forebygges ved vaccination

I dag fremsætter Kommissionen et sæt henstillinger til, hvordan EU kan styrke samarbejdet i kampen mod sygdomme, der kan forebygges ved vaccination. Det sker, efter at kommissionsformand Jean-Claude Juncker i sin tale om Unionens tilstand 2017 opfordrede til handling for at øge vaccinationsdækningen og for at sikre, at alle i EU har adgang til vaccination.

Kommissær med ansvar for sundhed og fødevaresikkerhed, Vytenis Andriukaitis, udtalte: "Vaccination er en af de mest virkningsfulde og omkostningseffektive folkesundhedsmæssige foranstaltninger, der er udviklet i det 20. århundrede. Som læge finder jeg det hjerteskærende at være vidne til, at børn dør på grund af lav vaccinationsdækning, vaccinationsskepsis eller mangel på vacciner. Smitsomme sygdomme holdes ikke tilbage af nationale grænser. Svaghed med hensyn til vaccination i ét EU-land truer sundheden og sikkerheden for borgere i hele EU. Samarbejde på dette område er i alles interesse. Beskyt vores børn — vaccinér dem!"

På verdensplan redder vaccination hvert år mellem 1 og 3 millioner liv. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen vil vaccination i det kommende årti redde yderligere 25 millioner liv. Alligevel står flere EU-lande ifølge ECDC over for hidtil usete udbrud af mæslinger og en genopblussen af andre sygdomme, der kan forebygges ved vaccination, på grund af utilstrækkelig vaccinationsdækning, og børn og voksne i EU dør fortsat af disse sygdomme.

Kommissionens forslag har fokus på 3 hovedsøjler for handling: 1. adressering af vaccinationsskepsis og forbedring af vaccinationsdækningen, 2. bæredygtige vaccinationspolitikker i EU og 3. EU-koordinering og bidrag til den globale sundhed.

Der opfordres i forslaget til 20 tiltag fra Kommissionens og EU-landenes side, blandt andet:

• Udvikling og gennemførelse af nationale og/eller regionale vaccinationsplaner senest i 2020, herunder et mål om en vaccinationsdækning på mindst 95 % for mæslinger

• Indførelse af rutinemæssig kontrol af vaccinationsstatus og muligheder for at foretage vaccination i forskellige livsfaser, for eksempel på skoler og arbejdspladser

• Præsentation af løsningsmodeller med hensyn til et fælles vaccinationskort, der kan udveksles elektronisk på tværs af grænserne

• Oprettelse af en europæisk vaccinationsinformationsportal senest i 2019 med henblik på at give objektive, gennemsigtige og opdaterede onlineoplysninger om fordelene ved og sikkerheden af vaccinationer

• Afhjælpning af risiciene for mangler ved at udvikle et EU-datavarehus (virtuelt register) med oplysninger om lagre af og behov for vacciner med henblik på at gøre det lettere frivilligt at udveksle oplysninger om tilgængelige forsyninger og mangler på væsentlige vacciner

• Forsyning af alle sundhedspersoner med den nødvendige uddannelse til at foretage vaccination og adressere skepsis

• Dannelse af en koalition for vaccination med henblik på at samle europæiske sammenslutninger af sundhedspersonale samt relevante sammenslutninger af studerende på området, der kan give offentligheden præcise oplysninger, bekæmpe myter og udveksle bedste praksis

• Oprettelse af et europæisk informationsudvekslingssystem med henblik på at indsamle viden og, senest i 2020, udarbejde retningslinjer for et EU-basisvaccinationsskema med de doser og vaccinationstidspunkter (alder), som EU-landene er enige om som fælles for alle lande

• Styrkelse af partnerskaber og samarbejde om vaccination med internationale partnere.

Situationen netop nu: store vaccinationskløfter i EU

Ifølge de seneste data indsamlet af Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) stiger antallet af tilfælde af mæslinger fortsat i en række EU- og EØS-lande. I de 12 måneder mellem den 1. marts 2017 og den 28. februar 2018 blev der anmeldt 14 813 tilfælde af mæslinger via det europæiske overvågningssystem. Af disse tilfælde, hvor vaccinationsstatus var kendt, var 86 % uvaccinerede. ECDC anslår desuden, at mindst 40 000 mennesker hvert år dør af influenza, delvis på grund af lav vaccinationsdækning.

De næste skridt

Kommissionens forslag vil blive drøftet af Rådet med henblik på vedtagelse inden udgangen af 2018 med ikrafttrædelse straks. Kommissionen vil hvert tredje år aflægge rapport om fremskridtene med hensyn til gennemførelsen af henstillingen. Desuden vil Kommissionen som led i processen vedrørende sundhedstilstanden i EU udarbejde en rapport om '"Tilliden til vaccinationer i EU" for at overvåge holdningerne til vaccination.

Baggrund

I sin tale om Unionens tilstand 2017 udtalte kommissionsformand Jean-Claude Juncker: "I en Union af ligeværdige kan der ikke være andenrangsborgere. Det er uacceptabelt, at der i 2017 stadig er børn, der dør af sygdomme, som for længst burde have været udryddet i Europa. (…) Der er ingen undskyldninger. (…) I Europa må der ikke forekomme dødsfald, som kan undgås."

Kommissionens henstillinger om sygdomme, der kan forebygges ved vaccination, bygger videre på en række eksisterende EU-politikker og ‑projekter på vaccinationsområdet. Der er blandt andet tale om Rådets henstilling om vaccination mod sæsoninfluenza fra 2009, aftalen om fælles indkøb i henhold til afgørelse nr. 1082/2013/EU om alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler og en fælles aktion om vaccination, der er delvis finansieret under sundhedsprogrammet 2014-2020, som vil begynde i de kommende måneder, og som blandt andet vil adressere vaccinationsskepsis.

Yderligere oplysninger

Se MEMO/18/3458

Vaccination — et overblik

Følg os på Twitter: @EU_Health, @V_Andriukaitis #vaccineswork and #EUvaccines

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
26.04.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
07.12.2018
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet