Strukturstatistikk for næringslivet: gjennomføringsbestemmelser om dataserier og kvalitetsvurderinger

Tittel

Kommisjonsforodning (EU) nr. 446/2014 av 2. mai 2014 som endrer europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 295/2008 om strukturstatistikk for næringslivet og kommisjonsforordning (EF) nr. 251/2009 og (EU) nr. 275/2010 hva gjelder dataseriene som skal produseres og kriteriene for kvalitetsvurdering av strukturstatistikk for næringslivet

Commission Regulation (EU) No 446/2014 of 2 May 2014 amending Regulation (EC) No 295/2008 of the European Parliament and of the Council concerning structural business statistics, and Commission Regulation (EC) No 251/2009 and (EU) No 275/2010, as regards the series of data to be produced and the criteria for evaluation of the quality of structural business statistics

Siste nytt

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 295/2008 er der fastlagt en fælles ramme for indsamling, indberetning og evaluering af europæiske statistikker om virksomhedernes struktur, aktiviteter, konkurrenceevne og resultater i Unionen.

(2) For at der kan udarbejdes harmoniserede data, som er sammenlignelige mellem medlemsstaterne, blev hyppigheden af udarbejdelsen af de flerårige statistikker over erhvervsstrukturer og opdelingen af resultaterne til udarbejdelse af disse statistikker over erhvervsstrukturer fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 251/2009.

(3) Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 275/2010 er kriterierne for evaluering af kvaliteten og indholdet at de kvalitetsrapporter, som medlemsstaterne skal fremlægge, fastsat.

(4) Det er nødvendigt at ajourføre listen over variabler ved at fastsætte datarækker om virksomhedsdemografien for virksomheder med mindst én lønmodtager for at opfylde behovet for større international sammenlignelighed af resultaterne, navnlig for så vidt angår statistikker om iværksætteri. Det første referenceår, hyppigheden og opdelingen af resultaterne for disse variabler bør også fastsættes. Derfor bør bilag IX til forordning (EF) nr. 295/2008 og bilag I til forordning (EF) nr. 251/2009 ændres.

(5) Erfaringen viser, at de variabler, der er fastsat i bilag V, VI og VII til forordning (EF) nr. 295/2008, ikke er nødvendige med den nuværende hyppighed, som er årlig. Hyppigheden bør derfor ændres, således at udarbejdelsen finder sted hvert tiende år. Bilag I til forordning (EF) nr. 251/2009 bør derfor ændres.

(6) Det er ikke længere nødvendigt med årlige kvalitetsrapporter om statistikker, der er udarbejdet i henhold til bilag V, VI og VII i forordning (EF) nr. 295/2008. Deres hyppighed bør derfor ændres, således at de fremlægges hvert tiende år i overensstemmelse med datakravene. Bilaget til forordning (EU) nr. 275/2010 bør derfor ændres.

(7) For at sikre en bedre overvågning af innovationsfremskridt i forbindelse med Europa 2020-strategien har Unionen og nationale interessenter opfordret til, at der udvikles én enkelt integreret indikator. Det er meningen, at denne indikator blandt andet skal benchmarke beskæftigelsen i innovative højvækstvirksomheder i hele Europa og internationalt. Det haster med at fremlægge de data, der ligger til grund for denne nye indikator, således at den kan anvendes i det europæiske semester 2014. Forordning (EF) nr. 295/2008 bør derfor ændres.

(8) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.10.2013
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
02.05.2014
Anvendelsesdato i EU
23.05.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 22, 14.3.2019, p. 1-19
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
14.10.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
13.11.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
14.11.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
14.11.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0446
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro