Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 718/2014 av 27. juni 2014 om endring av forordning (EF) nr. 669/2009 som implementerer europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 når det gjelder mer intensiv offentlig kontroll ved import av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse

Commission Implementing Regulation (EU) No 718/2014 of 27 June 2014 amending Regulation (EC) No 669/2009 implementing Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the increased level of official controls on imports of certain feed and food of non-animal origin

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 11.09.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.09.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg I til forordning (EF) nr. 669/2009 om mer intensiv offentlig kontroll av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse. Vedlegg I inneholder en opplisting av hvilke produkter fra angitte tredjestater som skal være gjenstand for den utvidede kontrollen.

Forordning (EU) nr. 718/2014 trer i kraft 1. juli 2014 og gjør følgende endringer til vedlegg I:
Inn på listen:
- Tørkede aprikoser fra Tyrkia (næringsmidler - sulfitt) med en kontrollfrekvens på 10 %.
- Druer fra Peru (næringsmidler - pesticider) med en kontrollfrekvens på 10 %.

Ut av listen:
- Karri fra India (næringsmidler - aflatoksiner) tas ut av listen.

Andre endringer:
- Brassica oleracea (annet spiselig kål, kinesisk brokkoli) fra Kina (pesticider) får en økt kontrollfrekvens fra 20 % til 50 % på grunn av økt funn av pesticider i produktet de siste årene.
- Overgangsbestemmelsen i artikkel 19 til forordning (EF) nr. 669/2009 om krav til grensekontrollstasjonene som skal gjennomføre kontrollen etter forordning (EF) nr. 669/2009, utvides til å gjelde i fem år til, til sammen 10 år etter ikrafttredelsen av dette regelverket.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser
Tallene for direkteimporten til Norge av druer fra Peru er ikke tilgjengelige ettersom det er et meldefritak på dette produktet. Tallene for 2012, 2013 og 2014 (frem til juni) viser at importmengden på dette produktet til Norge er på ca. 1046 tonn, men det er ikke kjent om hvor mye av dette som er direkteimport til Norge. Med oppføringen av dette produktet på 669-listen vil meldefritaket i forskrift 23. desember 1998 nr. 1471 om tilsyn og kontroll ved import og eksport av næringsmidler og av produkter av animalsk opprinnelse innen EØS, og av ikke-animalske næringsmidler fra tredjeland § 7 ikke lenger komme til anvendelse og importører av dette produktet må nå varsle Mattilsynet ved direkteimport av dette produktet.

Direkteimporten av tørkede aprikoser fra Tyrkia er beregnet til ca. 160 tonn i 2013 og 123 tonn hittil i 2014. Importen er fordelt på henholdsvis 21 og 14 forsendelser. Oppføringen av disse nye produktene på listen vil kunne gi Mattilsynet et merarbeid i forhold til kontrollen av disse produktene ved direkteimport til Norge. Denne kontrollen vil også gi næringen en ekstra kostnad i forbindelse med at de skal dekke kostnadene ved denne kontrollen.

Den økte kontrollfrekvensen på Brassica oleracea (annet spiselig kål, kinesisk brokkoli) fra Kina vil også kunne gi Mattilsynet økte kostnader i tilknytning til kontrollen av denne produktgruppen, samt at næringen vil også få økte kostnader på grunn av den økte kontrollen. Det er imidlertid ikke registrert noen direkteimport av denne produktgruppen til Norge de siste årene.

Det har vært en begrenset import av karri fra India de siste årene. Ved å fjerne dette produktet fra listen vil Mattilsynet kunne spare arbeid og kostnader ved at det ikke lenger skal foretas importkontroll på disse produktene etter forordning (EF) nr. 669/2009. Dette vil også gi næringen en liten besparelse ved man ikke lenger trenger stille disse produktene til kontroll ved direkteimport til Norge.

Norge har ingen 669-grensekontrollstasjoner som har unntak etter forordning (EF) nr. 669/2009 artikkel 19. Denne endringen vil ikke få betydning for Norge.

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Næringsmidler (SUN) og Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUN og SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Rettsakten endrer opplistingen i vedlegg I til forordning (EF) nr. 669/2009. Fjerningen av karri fra India fra listen vurderes som fornuftig da risikoen knyttet til disse produktene er bekreftet som minimale. Fjerningen vil medføre at Mattilsynet ikke lenger trenger å gjennomføre kontroll ved import av disse produktene til Norge (der Norge er første mottaksstat innen EØS).

Rettsakten tar inn to nye produktgrupper på listen. Oppføringen av disse produktene på listen fremstår som fornuftig sett i forhold til risikoen som disse produktene kan utgjøre på folke- og dyrehelsen. Omfanget av direkteimporten av druer fra Peru til Norge er usikker, og vil mest sannsynligvis medføre et merarbeid for Mattilsynet og gi næringen økte kostnader i forbindelse med kontrollen av dette produktet. Importen av tørkede aprikoser fra Tyrkia skjer i moderate mengder og vil kunne også påføre Mattilsynet et merarbeid forbindelse med kontrollen, med en merkostnad for næringen som skal dekke kostnaden med kontrollen.

Økningen i kontrollfrekvensen på Brassica oleracea (annet spiselig kål, kinesisk brokkoli) fra Kina vil kunne gi Mattilsynet et merarbeid, med tilhørende kostnadsøkning for næringen, hvis det blir noe direkteimport av dette produktet til Norge.

Endringen av overgangsregelen for grensekontrollstasjoner tilknyttet 669-systemet vil ikke ha noen betydning for Norge.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt av EU-kommisjonen 27. juni 2014, med ikrafttredelse 1. juli 2014.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
27.06.2014
Anvendelsesdato i EU
01.07.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.06.2014
Anvendes fra i Norge
01.07.2014