Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 925/2013 av 25. september 2013 om endring av vedlegg I til forordning (EF) nr. 669/2009 som implementerer europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 når det gjelder mer intensiv offentlig kontroll ved import av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse

Commission Implementing Regulation (EU) No 925/2013 of 25 September 2013 amending Annex I to Regulation (EC) No 669/2009 implementing Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the increased level of official controls on imports of certain feed and food of non-animal origin

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 4.10.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.10.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg I til forordning (EF) nr. 669/2009 om mer intensiv offentlig kontroll av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse. Vedlegg I inneholder en opplisting av hvilke produkter fra angitte tredjestater som skal være gjenstand for den utvidede kontrollen.

Forordning (EU) nr. 925/2013 trer i kraft 1. oktober 2013 og gjør følgende endringer til vedlegg I:

Inn på listen:
- Ingen endring.

Ut av listen:
- Vannmelon fra Brasil (salmonella) tas ut av listen.
- Tomater fra Tyrkia (pesticider) tas ut av listen.

Andre endringer:
- Ingen endring.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Rettsakten krever endring i forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften).

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Norge har de siste årene ikke registrert noen direkteimport av vannmeloner fra Brasil. Hvis det skulle bli noen import av dette produktet vil næringen og Mattilsynet spare arbeid og kostnader ved at det ikke lenger skal foretas importkontroll på disse produktene etter 669/2009. Det samme gjelder for tomater fra Tyrkia

Vurdering
Rettsakten endrer opplistingen i vedlegg I til 669/2009. Fjerningen av to produktgrupper fra listen (vannmelon fra Brasil og tomater fra Tyrkia) vurderes som fornuftig da risikoen knyttet til disse produktene er bekreftet som minimale. Fjerningen vil medføre at Mattilsynet ikke lenger trenger å gjennomføre kontroll ved import av disse produktene til Norge (der Norge er første mottaksstat innen EØS). Dette vil kunne gi Mattilsynet og næringen en besparelse i kostnader og arbeid tilknyttet til kontrollen.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten er også tatt inn i vedlegg I kapittel I og kapittel II i EØS-avtalen.

Status
Rettsakten ble vedtatt av EU-kommisjonen 25. september 2013, med ikrafttredelse 1. oktober 2013.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
26.09.2013
Anvendelsesdato i EU
01.10.2013
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
27.09.2013
Anvendes fra i Norge
01.10.2013