Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 618/2013 av 26. juni 2013 om endring av vedlegg I til forordning (EF) nr. 669/2009 som implementerer europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 når det gjelder mer intensiv offentlig kontroll ved import av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse

Commission Implementing Regulation (EU) No 618/2013 of 26 June 2013 amending Annex I to Regulation (EC) No 669/2009 implementing Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the increased level of official controls on imports of certain feed and food of non-animal origin

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 24.8.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.8.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg I til forordning (EF) nr. 669/2009 om mer intensiv offentlig kontroll av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse. Vedlegg I inneholder en opplisting av hvilke produkter fra angitte tredjestater som skal være gjenstand for den utvidede kontrollen.

Forordning (EU) nr. 618/2013 trer i kraft 1. juli 2013 og gjør følgende endringer til vedlegg I:

Inn på listen:

- Tørkede bønner fra Nigeria (pesticider) tas inn på listen med en kontrollfrekvens på 50 %.

Ut av listen:

- Granatepler fra Egypt (pesticider) tas ut av listen.

- Jordnøtter (peanøtter) m/u skall og peanøttsmør fra Sør-Afrika (aflatoksiner) tas ut av listen.

Andre endringer:

- Brassica oleracea (annet spiselig kål, kinesisk brokkoli) fra Kina (pesticider) får en endret kontrollfrekvens på grunn av flere funn av pesticider i produktet. Frekvensen økes fra 10 % til 20 %.

- Kålgrønnsaker fra Thailand får en endret kontrollfrekvens på grunn av færre funn av pesticider i produktet. Frekvensen reduseres fra 20 % til 10 %.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Rettsakten krever endring i forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften).

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Norge har de siste årene ikke registrert noen direkteimport av tørkede bønner fra Nigeria. Ved import vil næringen få økte kostnader i forbindelse med dokumentkontroll og fysisk kontroll. Mattilsynet vil kunne få økt arbeidsbelastning ved at dette produktet tas inn i listen i vedlegg I.

Det er ikke registrert import av Brassica oleracea (annet spiselig kål, kinesisk brokkoli) fra Kina de siste årene, og økningen i kontrollfrekvensen vil per tid ikke ha noen betydning for Norge. Hvis import til Norge skulle forekomme vil næringen få økte kostnader i forbindelse med hyppigere fysisk kontroll og Mattilsynet vil kunne få et lite merarbeid i forbindelse med gjennomføringen av kontrollen.

Importen av kålgrønnsaker fra Thailand til Norge har de siste årene vært av svært begrenset karakter og endringen vil ha liten betydning for Norge. Ved import til Norge vil reduksjonen i kontrollfrekvensen gi næringen en besparelse i forhold til dagens frekvens og Mattilsynet vil kunne spare tid ved det skal i prinsippet foretas færre fysiske kontroller.

Peanøtter (jordnøtter) mv. fra Sør-Afrika fjernes nå fra listen i vedlegg I. Importen av disse produktene til Norge har summert seg til ca. 100 tonn det siste året. Fjerningen av disse produktene vil gi Mattilsynet og næringen en besparelse i forbindelse med at det ikke lenger skal foretas fysisk kontroll av disse produktene, med ingen dokumentkontroll eller fysisk kontroll. Importen av granatepler fra Egypt har vært svært begrenset de siste årene, men fjerningen av dette produktet fra listen vil åpne for en enklere import av dette produktet fremover uten at man krever dokumentkontroll eller fysiske kontroll av disse forsendelsene.

Vurdering
Rettsakten endrer opplistingen i vedlegg I til forordning (EU) nr. 669/2009. Fjerningen av to produktgrupper fra listen (granatepler fra Egypt og peanøtter m.m. fra Sør-Afrika) vurderes som fornuftig da risikoen knyttet til disse produktene er bekreftet som minimale. Det samme gjelder for reduksjonen i kontrollfrekvensen til kålgrønnsaker fra Thailand, der kontinuerlig overvåkning av produktet fra Thailandske myndigheter viser å gi ønsket effekt. Økningen i kontrollfrekvensen for Brassica oleracea fra Kina er begrunnet i at det ingen forbedring i situasjonen rundt dette produktet, snarer tvert i mot. Mattilsynet vurderer også at økningen av kontrollfrekvensen for fysiske kontroll fra 10 % til 20 % er fornuftig og vil kunne bidra til å øke fokus på innholdet av pesticider i dette produktet. Innføringen av tørkede bønner fra Nigeria fremstår også som fornuftig sett i forhold til risikoen knyttet til produktet (pesticider), selv om Norge frem til nå ikke har hatt noen direkteimport av dette produktet. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten er også tatt inn i vedlegg I kapittel I og kapittel II i EØS-avtalen.

Status
Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen 26. juni 2013, med ikrafttredelse 1. juli 2013.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
26.06.2013
Anvendelsesdato i EU
01.07.2013
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
27.06.2013
Anvendes fra i Norge
01.07.2013