Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/525 av 27. mars 2015 om endring av forordning (EF) nr. 669/2009 som implementerer europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 når det gjelder mer intensiv offentlig kontroll ved import av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/525 of 27 March 2015 amending Annex I to Regulation (EC) No 669/2009 implementing Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the increased level of official controls on imports of certain feed and food of non-animal origin

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 22.05.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.5.2015)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg I til forordning (EF) nr. 669/2009 om mer intensiv offentlig kontroll av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse. Vedlegg I inneholder en opplisting av hvilke produkter fra angitte tredjestater som skal være gjenstand for den utvidede kontrollen.

Forordning (EU) 2015/525 trer i kraft 1. april 2015 og gjør følgende endringer til vedlegg I:

Inn på listen:
- Mandler fra Australia (aflatoksiner - næringsmidler) tas inn på listen med en kontrollfrekvens på 20 %, på grunn av flere funn de siste årene.
- Pistasjnøtter fra USA (aflatoksiner - næringsmidler) tas inn på listen med en kontrollfrekvens på 20 %, på grunn av flere funn de siste årene.
- Tørkede aprikoser fra Usbekistan (sulfitter - næringsmidler) tas inn på listen med en kontrollfrekvens på 50 %, på grunn av flere funn de siste årene.

Ut av listen:
- Ingen endring.

Andre endringer:
- Produktgruppen for tørkede aprikoser fra Tyrkia utvides til å også omfatte aprikoser tilberedt/konservert på annen måte. Her settes det inn en ny KN-kode for aprikoser tilberedt/konservert på annen måte. Begrunnelsen av funn av sulfitter i dette produktet.
- Produktgruppene med mynte fra Marokko og basilikum og mynte fra Vietnam er utvidet til også å omfatte produkter som er tilberedte eller konserverte på annen måte.
- Endring av opplistingen av pesticider i fotnotene til vedlegg I, som skal forenkles. Dette er gjort ved en henvisning til en eksisterende liste for pesticider gitt i forordning (EU) nr. 400/2014, som er hjemlet i forordning (EF) nr. 396/2005 artikkel 29(2), istedenfor en lang opplisting i fotnotene. Listen i 400/2014 gir en oversikt over hvilke pesticider som man som et minimum skal undersøke for. I de tilfellene der medlemsstatene skal undersøke for pesticider som ikke er listet opp i 400/2014, vil disse pesticidene fortsatt listes opp i fotnotene til vedlegg I. Det er ellers gjort en liten justering i noen av fotnotene om hvilke pesticider som man særlig skal undersøke for.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Direkteimporten av mandler fra Australia og pistasjnøtter fra USA de siste årene har vært omfattende, med 810 tonn mandler og 411 tonn pistasjnøtter fordelt på henholdsvis 47 og 39 forsendelser. Det har ikke vært noen direkteimport av aprikoser fra Usbekistan eller aprikoser (tilberedt/konservert på annen måte) fra Tyrkia de siste årene. Oppføringen av nye produkter på listen vil kunne gi Mattilsynet et merarbeid i forhold til kontrollen av disse produktene ved direkteimport til Norge. Denne kontrollen vil også gi næringen en ekstra kostnad i forbindelse med at de skal dekke kostnadene ved denne kontrollen. Dette vil særlig gjelde mandlene og pistasjnøttene. Ettersom direkteimporten av aprikoser (alle varianter) fra Usbekistan og aprikoser (tilberedt/konservert på annen måte) fra Tyrkia har vært fraværende vurderer Mattilsynet at kostnadene knyttet til disse produktene vil være begrensede.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Rettsakten endrer opplistingen i vedlegg I til 669/2009. Inntakelsen av mandler fra Australia, pistasjnøtter fra USA og aprikoser fra Usbekistan på listen fremstår som fornuftig sett i forhold til risikoen som disse produktene kan utgjøre på folke- og dyrehelsen. Direkteimporten av mandler fra Australia og pistasjnøtter fra USA har vært omfattende de siste årene og vil medføre et merarbeid og kostnader for Mattilsynet og næringen i forbindelse med importkontrollen av disse produktene.

Det har ikke vært noen direkteimport av aprikoser fra Usbekistan og aprikoser (tilberedt/konservert på annen måte) fra Tyrkia de siste årene. Hvis direkteimport av disse produktene skulle forekomme vil dette også medføre et merarbeid og kostnader for Mattilsynet og næringen i forbindelse med importkontrollen av disse produktene. Utvidelsen av produktgruppene med mynte fra Marokko og basilikum og mynte fra Vietnam vil heller ikke medføre noen endring da det ikke har vært noen direkteimport av disse produktene de siste årene.

Endringen av opplistingen av hvilke pesticider som det som et minimum skal undersøkes for ved kontroll av pesticider. Mattilsynet ser en klar fordel av at denne listen nå er kun gjennomført et sted, som igjen vil medføre en smidig, enkel og tidsbesparende oppdatering av listen i fremtiden. I fotnote nr. 2 i vedlegget har Mattilsynet vist til hvilket regelverk det er snakk om og i hvilken forskrift regelverket er gjennomført i. I norsk rett er forordning (EU) nr. 400/2014 gjennomført i forskrift 3. mars 2015 nr. 182 om felles koordinert overvåkningsprogram for 2015, 2016 og 2017 for rester av plantevernmidler i næringsmidler. Endringene av pesticid-oversikten i vedlegg I til 669/2009 fremstår som fornuftig sett i forhold til risikoen.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt av EU-kommisjonen 27. mars 2015, med ikrafttredelse 1. april 2015.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
27.03.2015
Anvendelsesdato i EU
01.04.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.03.2015
Anvendes fra i Norge
01.04.2015