Strengere offentlig kontroll av import av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/35 av 8. januar 2019 om endring av forordning (EF) nr. 669/2009 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 med hensyn til strengere offentlig kontroll ved import av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/35 of 8 January 2019 amending Regulation (EC) No 669/2009 implementing Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the increased level of official controls on imports of certain feed and food of non-animal origin

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 20.2.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.1.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg I til forordning (EF) nr. 669/2009 om mer intensiv offentlig kontroll av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse. Vedlegg I inneholder en opplisting av hvilke produkter fra angitte tredjestater som skal være gjenstand for den utvidede kontrollen, og hvilken frekvens det skal være på kontrollen.

Forordning (EU) 2019/35 trer i kraft 14. januar 2019 og gjør følgende endringer til grunnrettsaktens vedlegg I:

Inn på listen:

- svart pepper fra Brasil (salmonella - næringsmidler), tas inn på listen med en kontrollfrekvens på 20 %, på grunn av flere funn i løpet av de siste årene

- pepperfrukter (søte) fra Kina (salmonella - næringsmidler), tas inn på listen med en kontrollfrekvens på 20 %, på grunn av flere funn i løpet av de siste årene

- auberginer fra Den dominikanske republikk (plantevernmidler - næringsmidler), tas inn på listen med en kontrollfrekvens på 20 %, på grunn av flere funn i løpet av de siste årene

- bønner fra Kenya (plantevernmidler - næringsmidler), tas inn på listen med en kontrollfrekvens på 5 %, på grunn av funn i løpet av det siste året

- sesamfrø fra Etiopia (salmonella - næringsmidler), tas inn på listen med en kontrollfrekvens på 50 %, på grunn av flere funn i løpet av de siste årene

- pepperfrukter (annet enn søte) fra Uganda (plantevernmidler - næringsmidler) tas inn på listen, med en kontrollfrekvens på 20 %, på grunn av flere funn i løpet av de siste årene.

Ut av listen i 669/2009 vedlegg I:

- ananas fra Benin (plantevernmidler - næringsmidler) tas ut av listen på grunn av ingen/få funn i løpet av de siste årene.

Andre endringer:

- pepperfrukter (søte og andre) fra Egypt (plantevernmidler - næringsmidler), får en økt kontrollfrekvens fra 10 % til 20 % på grunn av en forverring det siste året

- hasselnøtter fra Georgia (aflatoksiner - næringsmidler), får en økt kontrollfrekvens fra 20 % til 50 % på grunn av en forverring det siste året

- pepperfrukter (annet enn søte) fra India (plantevernmidler - næringsmidler), får en økt kontrollfrekvens fra 10 % til 20 % på grunn av en forverring det siste året

- pepperfrukter (annet enn søte) fra Pakistan (plantevernmidler - næringsmidler), får en økt kontrollfrekvens fra 10 % til 20 % på grunn av en forverring det siste året

- pepperfrukter (søte og andre) fra Sri Lanka (aflatoksiner - næringsmidler), år en økt kontrollfrekvens fra 20 % til 50 % på grunn av en forverring det siste året

- hasselnøtter fra Georgia får også en utvidet produktgruppe, der man også skal undersøke mel av hasselnøtter og hasselnøtter tilberedt på annen måte.

Endringen til art. 15 gir et unntak fra rapporteringsforpliktelsen i bestemmelsen. Dette åpner for en forenkling for de medlemsstatene som bruker TRACES, der Kommisjonen for disse MS vil hente ut informasjon om importen og resultatene av kontroller direkte fra TRACES. Dette medfører at Norge vil slippe å bruke tid på å rapportere om dette til ESA.
Videre forlenges unntaket i art. 19 om at kontroll etter 669-regelverket kan gjøres på et annet sted enn ved grensekontrollstasjonen. Dette er begrunnet i at alle grensekontrollstasjon er ikke alltid utstyrt for å kontrollere alle produktene i 669-regelverket og at man derfor kan gjennomføre id- eller fysisk kontroll på et mer egnet sted som er godkjent av den kompetente myndigheten.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften).

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser
løpet av de siste årene har det ikke vært registret noen direkteimport av svart pepper fra Brasil, auberginer fra Den dominikanske republikk eller sesamfrø fra Etiopia. Hvis næringen ønsker å importere dette produktet direkte til Norge vil de måtte dekke kostnadene med grensekontrollen (dokumentkontroll og fysisk kontroll av varene). For Mattilsynet vil dette kunne innebære økt arbeidsbelastning ved grensekontrollstasjonene i forbindelse med gjennomføringen av nevnte kontroll.

Når det gjelder pepperfrukter fra Kina har direkteimporten av dette produktet fordelt seg slik de siste årene: 2016 - 65,2 tonn, fordelt på 23 forsendelser og en importør, 2017 - 58,5 tonn, fordelt på 23 forsendelser og en importør, 2018 - 57,1 tonn, fordelt på 25 forsendelser og en importør.

Direkteimporten av pepperfrukter fra Uganda fordeler seg slik: 2016 - 4 tonn, fordelt på 73 forsendelser og tre importører, 2017 - 1,1 tonn, fordelt på 23 forsendelser og tre importører, 2018 - 4,4 tonn, fordelt på 48 forsendelser og 2 importører.

For bønner fra Kenya fordeler tallene seg slik: 2016 - 1,3 tonn, fordelt på ti forsendelser og fire importører, 2017 - 41 kg, fordelt på en forsendelse og 1 importør, 2018 - 15 tonn, fordelt på 67 forsendelser og 7 importører.

Oppføringen av disse produktene på 669-listen vil medføre økte kostander for importørene av disse produktene i forbindelse med kontrollen som nå skal gjennomføres. Denne oppføringen vil også kunne medføre økt arbeidsbelastning på Mattilsynet gjennom økt kontrollaktivitet.

Fjerningen av ananas fra Benin vil kunne gi næringen en besparelse hvis de ønsker å importere disse produktene. Tilsvarende vil Mattilsynet bli spart for arbeid med grensekontroll av disse produktene etter dette regelverket.

Ved at kontrollfrekvensen for en rekke produkter er økt vil dette gi en gi Mattilsynet et merarbeid med kontrollen av disse forsendelsene, med tilsvarende økning i kostnader for næringen som skal dekke utgiftene ved denne kontrollen. Det samme vil gjelde for utvidelsen av produktgruppen for hasselnøtter fra Georgia.

Endringen vedrørende rapporteringen vil gi Mattilsynet en viss besparelse, men Mattilsynet vil uansett ha behov for disse tallene i forbindelse med planleggingen av vår virksomhet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Rettsakten endrer opplistingen i vedlegg I til 669/2009. Innføringen av svart pepper fra Brasil, pepperfrukter (søte) fra Kina, auberginer fra Den dominikanske republikk, bønner fra Kenya, sesamfrø fra Etiopia og pepperfrukter (annet enn søte) fra Uganda fremstår som fornuftig sett i forhold til vurderingen av risiko knyttet til disse produktene. Det samme gjelder for fjerningen av ananas fra Benin ettersom risikoen tilknyttet disse produktene anses som svært minimale. Videre er økningen av kontrollfrekvensen for pepperfrukter (søte og andre) fra Egypt og Sri Lanka, pepperfrukter (annet enn søte) fra India og Pakistan og hasselnøtter fra Georgia fornuftig sett i forhold til risikoen ved produktene.

Justeringen av produktbeskrivelsen for hasselnøtter fra Georgia er fornuftig for å fange opp alle elementer som kan utgjør en risiko.

Endringen av artikkel 15 gjør ordningen med rapportering av gjennomførte kontroller etter 669/2009 gjør ordningen enklere og vil forenkle rapporteringsforpliktelsen for Norge ettersom vi bruker TRACES til importen av 669-produktene. Forlengelsen av unntaket i art. 19 om kontroll andre steder enn ved grensekontrollstasjonen gir flere muligheter og er fornuftig.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt av EU-kommisjonen 8. januar 2019, med ikrafttredelse 14. januar 2019.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.11.2018
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
08.01.2019
Anvendelsesdato i EU
14.01.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.01.2019
Anvendes fra i Norge
14.01.2019