Strengere offentlig kontroll av import av visse fôrstoffer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1235/2012 av 19. desember 2012 om endring av vedlegg I til forordning (EF) nr. 669/2009 som implementerer europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 når det gjelder mer intensiv offentlig kontroll ved import av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse

Commission Implementing Regulation (EU) No 1235/2012 of 19 December 2012 amending Annex I to Regulation (EC) No 669/2009 implementing Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the increased level of official controls on imports of certain feed and food of non-animal origin

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 16.2.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.2.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg I til forordning (EF) nr. 669/2009 om mer intensiv offentlig kontroll av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse. Vedlegg I inneholder en opplisting av hvilke produkter fra angitte tredjestater som skal være gjenstand for den utvidede kontrollen.

Forordning (EU) nr. 1235/2012 trer i kraft 1. januar 2013 og gjør følgende endringer til vedlegg I:

Ut av listen:

- Fersken fra Egypt (pesticider)

- Tilsetningsstoffer i fôr og premikser fra India (kadmium og bly)

- Pepperfrukter (søte)(capsicum annuum) fra Peru (aflatoksiner og okratoksin A)

Inn på listen:

- Tørkede druer (vindruer) fra Afghanistan tas inn på grunn av registrerte funn av okratoksin A. Kontrollfrekvensen settes til 50 %

- Vannmelon fra Brasil tas inn på grunn av registrerte funn av Salmonella. Kontrollfrekvensen settes til 10 %

- Jordbær (fryste) fra Kina tas inn på grunn av registrerte funn av Norovirus og Hepatitt A. Kontrollfrekvensen settes til 5 %

- Erter og bønner i belg fra Kenya tas inn på grunn av registrerte funn av pesticider. Kontrollfrekvensen settes til 10 %

- Mynte fra Marokko tas inn på grunn av registrerte funn av pesticider. Kontrollfrekvensen settes til 10 %

- Vannmelonfrø, og produkter framstilt av dette, fra Sierra Leone tas inn på grunn av registrerte funn av aflatoksiner. Kontrollfrekvensen settes til 50 %

- Korianderblader, basilikum (holy, sweet), mynte og persille fra Vietnam tas inn på grunn av registrerte funn av pesticider. Kontrollfrekvensen settes til 20 %

- Okra og pepperfrukter (annet enn søte) (capsicum spp.) fra Vietnam tas inn på grunn av registrerte funn av pesticider. Kontrollfrekvensen settes til 20 %

Andre endringer:

- Produktene bitter melon og auberginer fra Den dominikanske republikk (pesticider) får redusert kontrollfrekvens fra 20 % til 10 % på grunn av færre funn av pesticider

- Gruppen med tørkede krydder (pepperfrukter, karri, muskat, muskatblomme, ingefær, gurkemeie) fra India (aflatoksiner) får en redusert kontrollfrekvens fra 20 % til 10 % på grunn av færre funn av aflatoksiner

- Gruppen med grønnsaker fra Thailand (pesticider) får en redusert kontrollfrekvens fra 50 % til 20 % på grunn av færre funn av pesticider

- Gruppen med tørkede nudler fra Kina (aluminium) får en mer nøyaktig angivelse av hvilke produkter som omfattes av denne gruppen gjennom en presisering av tollposisjonene som skal brukes

Andre kommende endringer:
Jordnøtter fra India (aflatoksiner), ferske karriblader fra India (pesticider), okra fra India (pesticider), jordnøtter fra Ghana (aflatoksiner) og melonfrø fra Nigeria (aflatoksiner) vil etter hvert tas ut av listen og overføres til annet regelverk av mer varig karakter på grunn av manglende bedring av mattrygghet. Produktene som omhandler aflatoksiner skal fremover følge kontrollregimet gitt i forordning (EF) nr. 1152/2009 om aflatoksinkontroll, mens produktene som omhandler pesticider fortsatt skal følge kontrollregimet gitt i 669-regelverket. Felles for alle disse produktene er at de skal følges av et helsesertifikat og analyserapport som bekrefter at produktene i forsendelsene er innenfor de grenseverdiene som er satt for aflatoksiner og pesticider. Kommisjonen vil utarbeide nærmere regler for disse produktene.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Rettsakten krever endring i forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften).

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Innføringen av tørkede druer (vindruer) fra Afghanistan, vannmelon fra Brasil, jordbær (fryste) fra Kina, erter og bønner i belg fra Kenya, mynte fra Marokko, vannmelonfrø, og produkter framstilt av dette, fra Sierra Leone, ferske urter (korianderblader, basilikum (holy, sweet), mynte og persille) fra Vietnam og okra og pepperfrukter (annet enn søte) (capsicum spp.) fra Vietnam vil kunne gi Mattilsynet et merarbeid i forbindelse med gjennomføringen av kontrollen, samt at næringen får økte kostnader i forbindelse med kontrollen og analyseringen. Kostnadene fremstår som hensiktsmessige og ikke for inngripende i forhold til det formålet som reguleringen skal dekke, beskyttelsen av menneskeliv og helse.

Reduksjonen i kontrollfrekvensen for produktene bitter melon og auberginer fra Den dominikanske republikk, tørkede krydder (pepperfrukter, karri, muskat, muskatblomme, ingefær, gurkemeie) fra India og grønnsaker fra Thailand vil gi Mattilsynet reduserte kostnader og mindre saksbehandling, mens næringen vil få reduserte kostnader og analysekostnader ettersom det skal gjennomføres færre fysiske kontroller på disse produktene.

Korrigeringene av tollposisjonene for tørkede nudler fra Kina vurderes til å ikke endre kostnadsbildet for næringen eller Mattilsynet i særlig grad.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten er også tatt inn i vedlegg I kapittel I og kapittel II i EØS-avtalen.

Status
Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen 19. desember 2012, med ikrafttredelse 1. januar 2013.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
19.12.2012
Anvendelsesdato i EU
01.01.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett