Støy fra utstyr til utendørs bruk

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/14/EF av 8. mai 2000 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om støyutslipp i miljøet fra utstyr til utendørs bruk

Directive 2000/14/EC of the European Parliament and the Council of 8 May 2000 on the approximation of the laws of the Member States relating to the noise emission in the environment by equipment for use outdoors

Siste nytt

Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 16.11.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Arbeids- og inkluderingsdepartementets bakgrunnsgrunnsnotat, april 2002)

Sammendrag av innhold
Direktivet erstatter EUs eksisterende direktiver på området og omfatter 55 forskjellige maskintyper som normalt anvendes utendørs til bygge-, anleggs- eller hagearbeid. Direktivet utvider virkeområdet med hensyn til hvilke maskiner som skal støymerkes, og innebærer at produsenten eller dennes representant ikke bare er forpliktet til å CE-merke, men også må støymerke maskinene. For en del maskiner som avgir spesielt mye støy, fastsetter direktivet en øvre grense for støynivået. Produsenten må garantere at maskinen holder seg innenfor et bestemt lydnivå. Gjennomføringsdatoen i EU var 3. juni 2001.

Merknader
Direktivets krav vil føre til forbedringer både på det ytre miljø (mht. støy) og for arbeidstakerne som arbeider med slike maskiner. Bestemmelsene i direktivet er innarbeidet i den norske maskinforskriften som eget vedlegg og er utformet i samarbeid mellom Arbeidstilsynet og Statens forurensningstilsyn. Direktivet får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser i og med at norske maskinprodusenter, som ønsker å tilby varene sine i Europa, uansett må følge merkekravene.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært til behandling i Spesialutvalget for tekniske handelshindringer, der Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Finansdepartementet, Fiskeridepartementet, Samferdselsdepartementet, Kommunal og regionaldepartementet, Landbruksdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Sosial- og helsedepartementet, Post- og teletilsynet og Vegdirektoratet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
08.05.2000
Gjennomføringsfrist i EU
03.07.2001
Anvendelsesdato i EU
03.01.2002
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 63, 19.12.2002, p. 41-118
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
19.04.2002
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
20.04.2002
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
20.04.2002

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
20.05.2009
Anvendes fra i Norge
29.12.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32000L0014
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro