Støy fra motorsykler

Tittel

Rådsbeslutning 2013/483/EU av 30. september 2013 om anvendelsen av regulativ nr. 41 fra De forenede nasjoners økonomiske kommission for Europa om ensartede forskrifter for godkjenning av motorcykler når det gjelder støy

Council Decision 483/2013 of 30 September on the application of Regulation No 41 of the United Nations Economic Commission for Europe on uniform provisions concerning the approval of motor cycles with regard to noise

Siste nytt

Rådsbeslutning publisert i EU-tidende 5.10.2013

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra rådsforordningen, dansk utgave)

(1) Unionen har ved Rådets afgørelse 97/836/EF tiltrådt overenskomsten under De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa om indførelse af ensartede tekniske forskrifter for hjulkøretøjer samt udstyr og dele, som kan monteres og/eller benyttes på hjulkøretøjer, samt vilkårene for gensidig anerkendelse af godkendelser, der er meddelt på grundlag af sådanne forskrifter (»Overenskomst af 1958 som revideret«).

(2) De harmoniserede forskrifter i regulativ nr. 41 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) — Ensartede forskrifter for godkendelse af motorcykler for så vidt angår støjemissioner (FN/ ECE-regulativ nr. 41) har til formål at fjerne tekniske hindringer for samhandelen med motorkøretøjer mellem de kontraherende parter i den reviderede 1958- overenskomst og at sikre, at sådanne køretøjer har en høj grad af sikkerhed og beskyttelse.

(3) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/24/EF samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/24/EF og de tilhørende gennemførelsesforanstaltningerne foreskriver indførelse af tilladte støjniveauer, udstødningssystemer og målemetoder for to- og trehjulede motordrevne køretøjer.

(4) Bilag III til kapitel 9 i direktiv 97/24/EF indeholder forskrifter for typegodkendelse af køretøjer i klasse L for så vidt angår deres tilladte støjniveau og udstødningssystem. Køretøjer i klasse L er en samlebetegnelse for lette køretøjer som f.eks. motordrevne cykler, to- eller trehjulede knallerter, motorcykler med og uden sidevogn, trehjulede motorcykler og quadricykler.

(5) På datoen for tiltrædelsen af den reviderede 1958-overenskomst tiltrådte Unionen et begrænset antal FN/ECE- regulativer, som er anført i bilag II til afgørelse 97/836/EF; FN/ECE-regulativ nr. 41 var ikke opført på denne liste.

(6) Som foreskrevet i artikel 3, stk. 3, i Rådets afgørelse 97/836/EF og i henhold til artikel 1, stk. 7, i den reviderede 1958-overenskomst kan Unionen beslutte at anvende et, flere eller alle FN/ECE-regulativer, som det ikke tiltrådte ved tiltrædelsen af den reviderede 1958- overenskomst.

(7) Det er hensigtsmæssigt, at Unionen anvender FN/ECE- regulativ nr. 41 for at have fælles harmoniserede forskrifter på internationalt plan, hvilket vil lette den internationale handel og erstatte de nuværende forskrifter for godkendelse, som er fastlagt i bilag III til kapitel 9 i direktiv 97/24/EF. Dette vil gøre det muligt for europæiske virksomheder at følge ét sæt forskrifter, der er anerkendt på verdensplan, og især i de lande, der er kontraherende parter i den reviderede 1958-overenskomst.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
30.09.2013
Anvendelsesdato i EU
06.10.2013

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet