Storfebesetninger i regioner og land som er fri for tuberkulose: suspensjon av Malta

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/718 av 14. mai 2018 om suspensjon av den offisielle statusen til Malta som tuberkulosefri når det gjelder storfebesetninger, og om endring av vedlegg I til vedtak 2003/467/EF

Commission Implementing Decision (EU) 2018/718 of 14 May 2018 on the suspension of the officially tuberculosis-free status of Malta as regards bovine herds and amending Annex I to Decision 2003/467/EC

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 26.10.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.10.2018)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten trekker tilbake Malta sin status som offisielt tuberkulosefritt hva angår storfebesetninger. Samtidig fjernes landet fra listen over offisielt tuberkulosefrie EU-medlemsstater i vedlegg I til beslutning 2003/467/EF. Rettsakten angir i tillegg hvilke vilkår Malta må oppfylle for å gjenvinne den offisielle fristatusen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever ikke gjennomføring i norsk rett.

Mattilsynets nettsider inneholder informasjon om hvilke EU-medlemsland som er anerkjent og listeført som offisielt fri for tuberkulose. Rettsakten krever at denne informasjonen oppdateres.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for noen her i landet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Malta har hatt offisiell fristatus for tuberkulose etter direktiv 64/432/EØF. Landet var oppført på listen over offisielt tuberkulosefrie EU-medlemsstater i vedlegg I til beslutning 2003/467/EF. I november 2017 ble det rapportert et utbrudd av bovin tuberkulose i en besetning i landet. Påfølgende undersøkelser viste at en kontaktbesetning også var smittet. På grunn av dette oppfylte ikke Malta lenger vilkårene for å beholde den offisielle fristatusen for tuberkulose. Det var derfor riktig å trekke statusen tilbake og å fjerne Malta fra listen over offisielt tuberkulosefrie EU-medlemsstater.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.04.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
14.05.2018
Anvendelsesdato i EU
15.05.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 8, 31.1.2019, p. 1-3
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.09.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
26.10.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
27.10.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
27.10.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018D0718
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro