Stoffdirektivet: klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer

Tittel

Rådsdirektiv 67/548/EØF av 27. juni 1967 om tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer

Council Directive 67/548/EEC of 27 June 1967 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions relating to the classification, packaging and labelling of dangerous substances

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens faktaark, dansk utgave)

Klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer harmoniseres for at beskytte folkesundheden og miljøet samt disse produkters frie bevægelighed. En harmoniseret etikettering gør det let for forbrugerne at genkende farlige stoffer og præparater. Desuden er det fastsat i lovgivningen, hvilke prøvemetoder en producent eller importør skal anvende inden markedsføringen af et nyt stof, og hvilke oplysninger, der skal anføres i den anmeldelse, der skal sendes til de ansvarlige myndigheder i medlemsstaten. Bestemmelserne vedrørende klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer og blandinger er blevet grundlæggende ændret ved den nylige indførelse af det integrerede registreringssystem (REACH-systemet) og oprettelsen af Det Europæiske Kemikalieagentur. Bestemmelserne vedrørende klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer og blandinger vil blive grundlæggende ændret ved Kommissionens kommende forslag til forordning vedrørende klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer og blandinger.

RESUMÉ
Nærværende direktiv er det første direktiv om harmonisering på kemikalieområdet. Da der er tale om et meget omfattende område, har Kommissionen begrænset det første direktiv om farlige stoffer til harmonisering af klassificering, emballering og etikettering.

Direktivet vedrører ikke bestemmelser angående:

* lægemidler, narkotika og radioaktive stoffer
* transport af farlige stoffer med jernbane, ad landeveje og indre vandveje, ad sø- eller luftvejen
* ammunition og genstande, som indeholder eksplosive materialer, såsom tænd- eller brændstoffer
* farlige stoffer, når de udføres til tredjelande.

Desuden finder bestemmelserne vedrørende emballering og etikettering ikke anvendelse på beholdere, der indeholder komprimerede, flydende eller under tryk opløste gasser.

Definitioner
I dette direktiv forstås ved "stoffer": Kemiske elementer og deres forbindelser, således som de naturligt forekommer eller er resultat af en industriel produktion. Ved "præparat" forstås blandinger og opløsninger, der består af to eller flere stoffer.

Klassificering
Klassificeringen af farlige stoffer er baseret på veldefinerede kategorier i direktivet, hvor der er taget hensyn til højeste faregrad og risicienes art. Farlige stoffer omfatter stoffer og præparater, der er eksplosive, brandnærende, let antændelige, giftige, sundhedsskadelige osv. I direktivets bilag I findes en liste over klassificeringen af farlige stoffer.

Direktivets bilag indeholder bl.a. en liste over farlige stoffer, klassificering og bestemmelser vedrørende etikettering, symbolerne for hvert stof, standardpåskrifter vedrørende arten af de særlige risici, der er forbundet med de farlige stoffer, samt i givet fald for forsigtighedsregler med hensyn til farlige stoffer.

Emballering
Emballeringen af stofferne skal være i overensstemmelse med følgende bestemmelser:

* Emballagen skal være således beskaffen og tillukket, at indholdet ikke kan trænge ud; dette gælder dog ikke, hvor der er foreskrevet særlige sikkerhedsforanstaltninger.
* Emballagens og lukningens materiale må ikke kunne angribes af indholdet eller indgå skadelige eller farlige forbindelser med dette.
* Emballagen og lukningen skal i alle dele være solid og stærk.

Etikettering
Enhver emballage skal være forsynet med en etikette, hvorpå er anført:

* stoffets navn
* stoffets oprindelse (navn og adresse på producent, forhandler eller importør)
* symboler og betegnelse for de farer, der er forbundet med omgang med stoffet
* en angivelse af arten af de særlige risici, der hidrører fra disse farer.

Disse oplysninger skal være i overensstemmelse med direktivets bilag (symboler, standardpåskrifter osv.). Det samme gælder i påkommende tilfælde for forsigtighedsregler.

Desuden skal etiketteringen være i overensstemmelse med bestemmelserne for etikettens størrelse. Navnlig skal etikettens dimensioner mindst svare til A 8 (52 x 74 mm), og hvert symbol skal optage mindst en tiendedel af etikettens overflade.

Vedrørende etikettering kan medlemsstaterne kræve, at etiketten på et farligt stof udformes på det eller de nationale sprog.

Hvis emballagen er for lille, kan etiketteringen ske på anden måde. Desuden skal emballage til farlige stoffer, som hverken er eksplosive eller giftige, ikke etiketteres eller kan etiketteres på anden måde, hvis pakningerne indeholder så begrænsede mængder, at der ikke er nogen grund til at frygte nogen fare for brugerne.

I forbindelse med international og/eller national transport af farlige stoffer skal etiketten være i overensstemmelse med de internationale og/eller nationale bestemmelser.
Medlemsstaterne kan ikke hindre den frie bevægelighed for farlige stoffer, der er i overensstemmelse med dette direktiv, inden for Det Europæiske Fællesskab, medmindre de udgør en sundheds- og/eller miljørisiko. I så fald skal medlemsstaten informere Kommissionen, som indleder en høringsprocedure for at vurdere risiciene og i påkommende tilfælde træffe de nødvendige foranstaltninger.

Evaluering og anmeldelse
Evaluering af stoffer omfattet af dette direktiv sker i henhold til kravene i det integrerede registreringssystem (REACH-systemet) til vurdering og godkendelse af kemikalier.

Medlemsstaterne skal meddele Kommissionen, hvilke foranstaltninger de har truffet i forbindelse med direktivet.

Nærmere oplysninger om kemikalielovgivningen findes på netstedet for Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugerbeskyttelse (EN) og i SCADplus-faktabladet om farlige produkter.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
27.06.1967
Gjennomføringsfrist i EU
01.02.1972
Anvendelsesdato i EU
01.02.1972
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.1994

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
16.07.2002
Anvendes fra i Norge
30.07.2002