Status for storfebesetninger i visse medlemsstater eller regioner: endringer for Latvia og Portugal

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/675/EU av 12. oktober 2011 som endrer vedtak 2003/467/EF hva angår erklæringen om Latvia som medlemsstat offisielt fri for turberkulose og erklæringen om visse administrative regioner i Portugal som offisielt fri for enzootisk bovin leukose

Commission Implementing Decision 2011/675/EU of 12 October 2011 amending Decision 2003/467/EC as regards the declaration of Latvia as officially tuberculosis-free Member State and the declaration of certain administrative regions in Portugal as officially enzootic-bovine-leukosis-free regions

Siste nytt

EØS-komitevedtak 30.04.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.5.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg I og III til vedtak 2003/467/EF. Latvia tilføyes vedlegg I som listefører medlemsstater offisielt fri tuberkulose hos storfe. I tillegg tilføyes visse regioner i Portugal vedlegg III som listefører medlemsstater offisielt fri enzootisk leukose hos storfe.

Merknader
Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendringer. De aktuelle land- og regionlistene i EØS er ikke tatt med i våre forskrifter, men informasjon om listene er lagt ut på Mattilsynets hjemmeside.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
12.10.2011
Anvendelsesdato i EU
02.11.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 19.1.2017, p. 73-74
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.02.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011D0675
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro