Status for øyer i Portugal som fri for varroatose

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1895 av 7. november 2019 som anerkjenner flere øyer i Portugal som fri for varroatose og endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/503/EU

Commission Implementing Decision (EU) 2019/1895 of 7 November 2019 recognising several islands in Portugal as free from varroosis and amending the Annex to Implementing Decision 2013/503/EU

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 27.10.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.1.2020)

Sammendrag av innhold
Direktiv 92/65/EØF åpner for at EU-medlemsstatene kan søke Kommisjonen om fristatus/tilleggsgarantier for visse dyresykdommer dersom de driver aktiv sykdomsovervåking. Med beslutning 2013/503/EU opprettet Kommisjonen en liste over medlemsstater og områder som regnes som fri for varroatose, som er en sykdom på bier, og hvilke varer det skal være forbudt å innføre til disse medlemsstatene/områdene. Fra før av er Åland og Isle of Man oppført på lista over medlemsstater/områder med fristatus for varroatose. Denne rettsakten tilføyer de portugisiske øyene Corvo, Graciosa, São Jorge, Santa Maria, São Miguel og Terceira i øygruppen Azorene på lista og forbyr innførsel av bier og brukte bikuber og rammer til disse.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten innebærer at det blir forbudt å innføre bier og brukte bikuber og rammer til Corvo, Graciosa, São Jorge, Santa Maria, São Miguel og Terceira fra alle land/områder som ikke har fristatus for varroatose. Det foregår i praksis ingen eksport av verken bier eller brukte bikuber eller rammer fra Norge til disse øyene. Rettsakten medfører derfor ingen konsekvenser for norske eksportører. Rettsakten innebærer at Mattilsynet ved veterinær grensekontroll av bier fra tredjestater må kontrollere at biene ikke skal til/sørge for at de ikke blir sendt til verken Corvo, Graciosa, São Jorge, Santa Maria, São Miguel eller Terceira. Import av bier til/via Norge fra tredjestater hører likevel til sjeldenhetene, så dette blir neppe særlig ressurskrevende.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Portugal har for Kommisjonen lagt fram tilfredsstillende dokumentasjon for at Corvo, Graciosa, São Jorge, Santa Maria, São Miguel og Terceira er fri for varroatose. Mattilsynet støtter seg på Kommisjonens vurderinger.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
24.09.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
07.11.2019
Anvendelsesdato i EU
03.12.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
22.01.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
23.10.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.10.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.10.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.10.2020
Anvendes fra i Norge
26.10.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019D1895
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro