Status for BSE-risiko (kugalskap) i Romania

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2016/600 av 15. april 2016 om endring av vedtak 2007/453/EF med omsyn til BSE-status for Romania

Commission Implementing Decision (EU) 2016/600 of 15 April 2016 amending Decision 2007/453/EC as regards the BSE status of Romania

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 27.9.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.9.2016)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten oppdaterer vedtak 2007/453/EF som lister opp land i EU, EFTA og visse tredjeland når det gjelder deres BSE-status i følgende kategorier: neglisjerbar, kontrollerbar og ubestemt risiko for å ha BSE (kugalskap). Oppdateringen gjelder Romania som oppgraderes fra kontrollerbar til neglisjerbar risiko.

Det er verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) som vurderer søknader fra de enkelte landene og kategoriserer dem. EU innlemmer OIEs kategorisering fortløpende. Romania ble gitt neglisjerbar status på bakgrunn av avgjørelse i OIE generalforsamling mai 2014, men denne statusen ble senere suspendert på grunn av atypisk BSE. Ny versjon av OIEs dyrehelsekoden ekskluderer nå atypisk BSE når det gjelder vurdering av BSE-status. Av den grunn har OIEs vitenskapskommisjon bestemt at Romania igjen har neglisjerbar status med virkning fra 8. desember 2015. Vedlegget til 2007/453/EF er derfor oppdatert.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten medfører ikke administrative eller økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten for EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger
Norge har BSE-status neglisjerbar risiko.

For å opprettholde sin BSE-status må det innen november hvert år rapporteres til OIE om BSE-situasjonen i landet.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
15.03.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
15.04.2016
Anvendelsesdato i EU
09.05.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 36, 15.6.2017, p. 74-75
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.06.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
23.09.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.09.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.09.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.09.2016
Anvendes fra i Norge
26.09.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016D0600
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro