Statistiske opplysninger om fangster fra fiske i visse områder utenfor det nordlige Atlanterhav (kodifisering)

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2009 av 11. mars 2009 om framlegging av statistiske opplysninger om nominelle fangster tatt av medlemsstater som driver fiske i visse områder utenfor det nordlige Atlanterhav (omarbeiding)

Regulation (EC) No 216/2009 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2009 on the submission of nominal catch statistics by Member States fishing in certain areas other than those of the North Atlantic (recast)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 25.3.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets omtale sendt Stortinget 11.9.2009)

Sammendrag av innhold
Rådsforordning (EF) nr. 2597/95 om rapportering av statistiske opplysninger om fangst tatt av medlemsland som driver fiske i visse områder utenfor det nordlige Atlanterhav, har blitt vesentlig endret ved flere anledninger. Siden det skal foretas ytterligere endringer, er forordningen omskrevet av hensyn til klarhet.

EU er blitt medlem i FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO). Kommisjonen skal i henhold til protokollen mellom Rådet for Den europeiske union og Kommisjonen forsyne FAO med de pålagte statistikkene.

I overensstemmelse med nærhetsprinsippet (subsidiaritetsprinsippet) kan målene for den foreslåtte handling kun oppfylles ved hjelp av en fellesskapsrettsakt, fordi kun Kommisjonen kan koordinere den nødvendige harmonisering av statistiske opplysninger på fellesskapsplan, mens det først og fremst er medlemslandenes ansvar å samle inn fiskeristatistikker og ta ansvar for den nødvendige infrastrukturen til å bearbeide og kontrollere påliteligheten til disse statistikkene.

Flere medlemsland har bedt om tillatelse til å sende data i en annen form eller ved hjelp av et annet medium enn det som er spesifisert i vedlegg V (som tilsvarer skjemaene for fangststatistikk for Atlanterhavsområdet - Statlant-spørreskjemaene).

Merknader
Forordningen har ingen administrative eller økonomiske konsekvenser. Fiskeridirektoratet har gitt sin tilslutning. Forordningen vil bli gjennomført i forskrift til statistikkloven.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen har vært vurdert av Statistisk Sentralbyrå som finner den EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.11.2007
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
11.03.2009
Anvendelsesdato i EU
20.04.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 69, 20.11.2014, p. 84-124
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
25.09.2009
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.09.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.09.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.03.2011
Anvendes fra i Norge
23.03.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R0216
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro