Statistiske opplysninger om fangster fra fiske i det nordøstlige Atlanterhav

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 218/2009 av 11. mars 2009 om framlegging av statistiske opplysninger om nominelle fangster tatt av medlemsstater som driver fiske i det nordøstlige Atlanterhavet

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 25.3.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets omtale sendt Stortinget 11.9.2009)

Sammendrag av innhold
Rådsforordning (EØF) nr. 3880/91 om rapportering av statistiske opplysninger om fangst tatt av medlemsland som driver fiske i det nordøstlige Atlanterhav, har blitt vesentlig endret ved flere anledninger. Siden det skal foretas ytterligere endringer, er forordningen omskrevet av hensyn til klarhet.

Forvaltningen av Fellesskapets fiskeressurser gjør det nødvendig å utarbeide nøyaktige og ajourførte statistikker over fangst tatt av de EF-fartøyer som driver fiske i det nordøstlige Atlanterhav.

I henhold til konvensjonen om det fremtidige multilaterale samarbeidet vedrørende fiske i det nordøstlige Atlanterhav, godkjent ved rådsbeslutning 81/608/EØF, og opprettelsen av Kommisjonen for fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav, skal Fellesskapet på oppfordring forsyne nevnte Kommisjon med de statistiske opplysninger som er tilgjengelige.

Rådgivningen som mottas fra Det Internasjonale havundersøkelsesrådet (ICES) i henhold til samarbeidsavtalen mellom denne organisasjon og Fellesskapet, vil bli kvalitativt forbedret når det foreligger statistiske opplysninger om EF-fiskeflåtens aktiviteter.

Flere medlemsland har bedt om tillatelse til å sende data i en annen form eller ved hjelp av et annet medium enn det som er spesifisert i vedlegg V (som tilsvarer skjemaene for fangststatistikk for Atlanterhavsområdet - Statlant-spørreskjemaene).

Merknader
Forordningen har ingen administrative eller økonomiske konsekvenser. Fiskeridirektoratet har gitt sin tilslutning. Forordningen vil bli gjennomført i forskrift til statistikkloven.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen har vært vurdert av Statistisk Sentralbyrå som finner den EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.11.2007
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
11.03.2009
Anvendelsesdato i EU
20.04.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 69, 20.11.2014, p. 153-191
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
25.09.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.09.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.09.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.03.2011
Anvendes fra i Norge
23.03.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R0218
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro