Statistiske data om foretak med utenlandske eierinteresser

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 364/2008 av 23. april 2008 om gennomføring av Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 716/2007 om det tekniske formatet for innrapportering av statistiske data om foretak med utenlandske eierinteresser og de unntak som skal innrømmes medlemslandene

Commission Regulation (EC) No 364/2008 of 23 April 2008 implementing Regulation (EC) No 716/2007 of the European Parliament and of the Council, as regards the technical format for the transmission of foreign affiliates statistics and the derogations to be granted to Member States

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 5.5.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Finansdepartementets bakgrunnsnotat - september 2008

Sammendrag av innhold
Kommisjonsfordningen er knyttet til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 716/2007 om Fellesskapets statistikk om struktur og aktivitet knyttet til utenlandskontrollerte foretak (FATS). Kommisjonsforordningen spesifiserer det tekniske formatet for overføring av FATS. Dette er nødvendig for å redusere risiko for feil ved dataoverføringen, sikre harmoniserte og sammenlignbare datasett samt hurtigere datainnsamling. Videre spesifiserer forordningen unntak for enkelte medlemsstater som har behov for større tilpasninger i sine nasjonale systemer, herunder innvilgning av unntak fra eventuelle nye krav som følge av forundersøkelsene.

Merknader
Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forslaget. Rettsakten vil bli gjennomført i forskrift til statistikkloven.

Sakkyndige instansers merknader
Forslaget har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som har lagt opp til at Norge får fullstendig unntak for rapportering av utgående FATS for referanseårene 2007-2008. Bakgrunnen for dette er at Skattedirektoratet etter 2007 ikke lenger krever rapportering om disse data fra norske foretak eller tilknyttede virksomheter i utlandet, og at en ny undersøkelse om utgående FATS dermed må utvikles f.o.m. referanseåret 2007.

Statistisk sentralbyrå har også lagt opp til at Norge gis unntak fra NACE Rev. 1.1. seksjon J for referanseårene 2007-2010. Bakgrunnen for dette er at Norge p.t. ikke har mulighet til å beregne produksjonsverdi for alle foretak innenfor seksjon J (f. eks banker og forsikringsselskaper).

Forslaget vedrørende teknisk format for overføring er uproblematisk for Statistisk sentralbyrå.

Forordningen har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
23.04.2008
Anvendelsesdato i EU
14.05.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 6, 30.1.2014, p. 167-174
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
26.09.2008
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
27.09.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
27.09.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.05.2009
Anvendes fra i Norge
04.05.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008R0364
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro