Statistisk klassifisering av økonomisk virksomhet

Tittel

Rådsforordning (EØF) nr. 3037/90 av 9. oktober 1990 om statistisk klassifisering av økonomisk virksomhet innen De europeiske fellesskap

Council Regulation (EEC) No 3037/90 of 9 October 1990 on the statistical classification of economic activities in the European Community

Siste nytt

Del av EØS-avtalen fra ikrafttredelsen av avtalen 1.1.1994

Behandlende organ

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra rådsforordningen, engelsk utgave)

For gjennomføringen av det indre marked kreves det statistiske standarder for innsamling, oversending og offentliggjøring av nasjonale statistikker og fellesskapsstatistikker slik at foretak, finansinstitusjoner, myndigheter og alle andre markedsdeltakere i det indre marked får pålitelige og sammenlignbare statistiske opplysninger.

Slike opplysninger er nødvendige for at foretakene skal kunne vurdere sin konkurranseevne, og nyttige for fellesskapsorganene for å hindre konkurransevridning.

Bare dersom medlemsstatene benytter standarder for næringsgruppering som er basert på fellesskapsstandarden, vil det være mulig å skaffe til veie integrerte statistiske opplysninger som er tilstrekkelig pålitelige, raskt tilgjengelige, fleksible og detaljerte til forvaltning av det indre marked.

For å ivareta nasjonale behov, bør medlemsstatene i sine nasjonale standarder ha mulighet til å beholde eller innføre ytterligere underinndelinger basert på den statistiske standard for næringsgruppering innen De europeiske fellesskap.

For at økonomiske statistikker skal kunne sammenlignes internasjonalt, må medlemsstatene og fellesskapsorganene benytte standarder for næringsgruppering som er direkte knyttet til De forente nasjoners internasjonale standard for næringsgruppering for alle økonomiske områder (ISIC).

Bruken av standarden for næringsgruppering innen Fellesskapet forutsetter at Kommisjonen får bistand fra komiteen for det statistiske program, nedsatt ved beslutning 89/382 EØF, EURATOM​, i alle spørsmål som gjelder gjennomføringen av denne forordning, særlig med hensyn til fortolkningen av standarden, mindre endringer som skal foretas i den, utformingen og ajourføringen av de forklarende merknader som hører til, og utarbeidelsen av retningslinjer for klassifisering av statistiske enheter i samsvar med den nevnte standard.

Det er av avgjørende betydning at innholdet i Den statistiske standard for næringsgruppering innen De europeiske fellesskap tolkes likt i alle medlemsstatene

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
09.10.1990
Anvendelsesdato i EU
13.11.1990

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.1994

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet