Statistikker over inntekter og levevilkår (EU-SILC)

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 av 16. juni 2003 om fellesskapsstatistikker over inntekter og levevilkår (EU-SILC)

Regulation (EC) No 1177/2003 of the European Parliament and of the Council of 16 June 2003 concerning Community statistics on income and living conditions (EU-SILC)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 24.6.2008

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra europaparlaments- og rådsforordningen, norsk utgave)

1) For å kunne utføre de oppgavene den er pålagt, særlig etter Det europeiske råds møter i Lisboa, Nice, Stockholm og Laeken i henholdsvis mars 2000, desember 2000, mars 2001 og desember 2001, bør Kommisjonen holdes underrettet om inntektsfordelingen og om omfanget og fordelingen av fattigdom og sosial utstøting i medlemsstatene.

2) Den nye åpne metoden for samordning på området sosial integrasjon og strukturindikatorene som skal utarbeides for den årlige sammenfattende rapporten, øker behovet for sammenlignbare og aktuelle tverrsnitts- og forløpsdata om inntektsfordeling og omfanget og fordelingen av fattigdom og sosial utstøting med sikte på å gjennomføre pålitelige og relevante sammenligninger mellom medlemsstatene.

3) Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 50/2002/EF av 7. desember 2001 om iverksetting av Fellesskapets handlingsprogram for å fremme samarbeid mellom medlemsstatene om bekjempelse av sosial utstøting har, med tiltak 1.2 under tiltaksområde 1 om "analyse av sosial utstøting", skapt det nødvendige grunnlag for finansiering av tiltak når det gjelder innsamling og spredning av sammenlignbare statistikker, særlig med sikte på å forbedre undersøkelser og analyser av fattigdom og sosial utstøting.

4) Den beste metoden for å vurdere situasjonen med hensyn til inntekt, fattigdom og sosial utstøting er å utarbeide fellesskapsstatistikker ved bruk av harmoniserte metoder og definisjoner. Noen medlemsstater kan ha behov for mer tid for å tilpasse sine systemer til disse harmoniserte metodene og definisjonene.

5) Statistikkene må ajourføres hvert år for å kunne gjenspeile endringer i inntektsfordelingen og i omfanget og fordelingen av fattigdom og sosial utstøting.

6) For å undersøke viktige saker av sosial betydning, særlig nye saker som krever særskilt forskning, trenger Kommisjonen tverrsnitts- og forløpsmikrodata på husholdningsnivå og personnivå.

7) Det bør prioriteres å utarbeide aktuelle og sammenlignbare årlige tverrsnittsdata om inntekter, fattigdom og sosial utstøting.

8) Det bør vises fleksibilitet med hensyn til datakilder, særlig ved at det benyttes eksisterende nasjonale datakilder, enten det gjelder undersøkelser eller registre, og med hensyn til utforming av nasjonale utvalgsplaner, og integrasjon av nye kilder i etablerte nasjonale statistikksystemer bør fremmes.

9) I kommisjonsforordning (EF) nr. 831/2002 av 17. mai 2002 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 322/97 om fellesskapsstatistikker, med hensyn til tilgang til fortrolige opplysninger for vitenskapelige formål er det, med sikte på å gjøre det mulig å trekke statistiske konklusjoner for vitenskapelige formål, fastsatt vilkår for å gi tilgang til fortrolige opplysninger som oversendes fellesskapsmyndigheten.

10) Utarbeiding av særskilte fellesskapsstatistikker er underlagt bestemmelsene i rådsforordning (EF) nr. 322/97 av 17. februar 1997 om fellesskapsstatistikker.

11) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av denne forordning, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet som er tillagt Kommisjonen.

12) Komiteen for det statistiske program er rådspurt i samsvar med artikkel 3 i rådsbeslutning 89/382/EØF, Euratom -

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.06.2003
Anvendelsesdato i EU
23.07.2003

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 30, 8.6.2006, p. 585-593
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
19.03.2004
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.08.2004
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.08.2004

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
20.06.2008
Anvendes fra i Norge
20.06.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32003R1177
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro