Statistikk over unge menneskers inngang i arbeidsmarkedet

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 207/2008 av 5. mars 2008 om fastsettelse av spesifikasjonene av ad hoc-modulen over unge menneskers inngang i arbeidsmarkedet hjemlet i rådsforordning (EF) nr. 577/98

Commission Regulation (EC) No 207/2008 of 5 March 2008 adopting the specifications of the 2009 ad hoc module on the entry of young people into the labour market provided for by Council Regulation (EC) No 577/98

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 5.5.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Finansdepartementets EØS-notat (juni 2008)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsfordningen er knyttet til rådsforordning nr. 577/98 om tilrettelegging av en arbeidskraftsundersøkelse i Fellesskapet. Videre følger den av et sett med europeiske retningslinjer for sysselsetting, den europeiske sysselsettingsstrategien og et utdannings- og opplæringsarbeidsprogram for 2010 som skal iverksettes av medlemslandene og Kommisjonen. En rådsbeslutning av 6. oktober 2006 ber medlemslandene om å vektlegge iverksettingen av den europeiske ungdomspakten ved å tilrettelegge tilgang til arbeid for ungdom. I denne forbindelse er det et tydelig behov for et helhetlig og sammenlignbart sett med data vedrørende ungdoms inntreden i arbeidsmarkedet. Kommisjonsforordning nr. 207/2008 fastsetter en liste med variabler for ad hoc-modulen. Listen fremgår i vedlegget til forordningen.

Merknader
Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forslaget. Rettsakten vil kreve forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet. Iverksetting av forordningen vil ha begrensede administrative og økonomiske konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
05.03.2008
Anvendelsesdato i EU
13.03.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 73, 19.12.2013, p. 157-161
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
04.07.2008
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
05.07.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
05.07.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.05.2009
Anvendes fra i Norge
04.05.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008R0207
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro