Statistikk over lufttransport av passasjerer, gods og post

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 437/2003 av 27. februar 2003 om statistiske oppgaver over lufttransport av passasjerer, gods og post

Regulation (EC) No 437/2003 of the European Parliament and of the Council of 27 February 2003 on statistical returns in respect of the carriage of passengers, freight and mail by air

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 26.9.2003 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra europaparlaments- og rådsforordningen, norsk utgave)

1) For å utføre de oppgaver de er tildelt innenfor rammen av Fellesskapets lufttransportpolitikk og utviklingen av den felles transportpolitikken, bør Fellesskapets organer ha tilgang til sammenlignbare, enhetlige, samordnede og regelmessige statistiske opplysninger om størrelsen på og utviklingen av lufttransporten av passasjerer, gods og post innenfor Fellesskapet og til og fra Fellesskapet.

2) Det finnes for tiden ingen slike omfattende statistikker som dekker hele Fellesskapet.

3) I henhold til rådsvedtak 1999/126/EF av 22. desember 1998 om Fellesskapets statistiske program 1998–2002​ er det behov for å utarbeide slike statistikker.

4) Felles innsamling av opplysninger på et sammenlignbart eller harmonisert grunnlag gjør det mulig å utarbeide et integrert system som gir pålitelig, enhetlig og rask informasjon.

5) Opplysningene om lufttransport av passasjerer, gods og post bør, i den grad det er mulig, være forenlige med internasjonale opplysninger som stilles til rådighet av Den internasjonale organisasjon for sivil luftfart (ICAO), og bør når det er relevant, kunne gjøres sammenlignbare, f.eks. mellom medlemsstatene og for de ulike transportmåtene.

6) Etter en viss tid bør Kommisjonen framlegge en rapport slik at det kan foretas en vurdering av denne forordnings anvendelse.

7) I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet som fastsatt i traktatens artikkel 5 er utarbeidingen av felles standarder for statistikk, som gjør det mulig å produsere harmoniserte opplysninger, en oppgave som kan utføres effektivt bare på fellesskapsplan. Slike standarder bør gjennomføres i alle medlemsstater under ledelse av de organer og institusjoner som har ansvar for å utarbeide offisielle statistikker.

8) Rådsforordning (EF) nr. 322/97 av 17. februar 1997 om fellesskapsstatistikker​ utgjør en referanseramme for bestemmelsene fastsatt i denne forordning.

9) De nødvendige tiltak for gjennomføringen av denne forordning bør iverksettes i samsvar med rådsbeslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet som er tillagt Kommisjonen.​

10) Komiteen for De europeiske fellesskaps statistikkprogram, nedsatt ved rådsbeslutning 89/382/EØF, Euratom,​ er rådspurt.

11) I en felles erklæring fra Kongeriket Spanias og Det forente kongerikes utenriksministre 2. desember 1987 i London ble det oppnådd enighet mellom de to stater om en ordning for økt samarbeid om bruken av Gibraltar lufthavn, og denne ordningen er ennå ikke iverksatt

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
27.02.2003
Anvendelsesdato i EU
31.03.2003

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
26.09.2003
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
27.09.2003
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
27.09.2003

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32003R0437
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro