Statistikk over landbruksregnskaper

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 212/2008 av 7. mars 2008 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 138/2004 om landbruksregnskaper innen Fellesskapet

Commission Regulation (EC) No 212/2008 of 7 March 2008 amending Annex I to Regulation (EC) No 138/2004 of the European Parliament and of the Council on the economic accounts for agriculture in the Community

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 25.3.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Finansdepartementets EØS-notat (juni 2008)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsfordningen er knyttet til europaparlaments- og rådsforordning nr. 138/2004 om økonomiske regnskaper for landbruket innen Fellesskapet. Vedlegg I til forordning 138/2004 fastsetter metoden for økonomiske regnskaper i landbruket. Som en følge av at systemet for statistiske klassifiseringer av økonomiske aktiviteter (NACE) ble revidert i 2006, bør også metoden for økonomiske regnskaper i landbruket oppdateres og referansen til NACE Rev. 1.1 erstattes med NACE Rev. 2. Vedlegg I til forordning 138/2004 endres i henhold til vedlegget i kommisjonsforordningen.

Merknader
Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forslaget. Rettsakten vil kreve forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet. Iverksetting av forordningen vil ha begrensede administrative og økonomiske konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen har vært vurdert av Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning og Statistisk sentralbyrå, som begge finner den EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
07.03.2008
Anvendelsesdato i EU
01.04.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 73, 19.12.2013, p. 162-166
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
04.07.2008
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
05.07.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
05.07.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.03.2011
Anvendes fra i Norge
23.03.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008R0212
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro