Statistikk over inntekter og levekår: fordeling av husstandens ressurser i 2010

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 646/2009 av 23. juli 2009 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikk over inntekter og levekår (EU-SILC) med hensyn til listen for 2010 over sekundære målvariabler om fordeling av husstandens ressurser

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 25.3.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets bakgrunnsnotat, november 2009)

Sammendrag av innhold
Ved forordning (EF) nr. 1177/2003 er det fastlagt en felles ramme for en systematisk utarbeidelse av EF-statistikker over inntektsforhold og levevilkår som omfatter sammenlignbare og aktuelle tverrsnitt- og tidsseriedata om inntekter og om omfanget av fattigdom og sosial utstøtelse og om de berørte gruppers sammensetning på nasjonalt plan og EU-plan. I henhold til artikkel 15, nr. 2, litra f), i forordning (EF) nr. 1177/2003 er gjennomføringstiltak nødvendige for å fastlegge listen over de sekundære målområder og variabler.

Merknader
Rettsakten har ingen spesielle økonomiske eller administrative konsekvenser. Den vil bli gjennomført i forskrift til statistikkloven.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen har vært vurdert av Statistisk Sentralbyrå som finner den EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
23.07.2009
Anvendelsesdato i EU
18.08.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 3, 15.1.2015, p. 660-667
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
04.12.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
05.12.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
05.12.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.03.2011
Anvendes fra i Norge
23.03.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R0646
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro