Statistikk om turisme: gjennomføringsbestemmelser om overføring av data

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1179 av 16. juli 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 1051/2011 med hensyn til aggregerte tabeller og mikrodatafiler for overføring av dataene

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1179 of 16 July 2021 amending Implementing Regulation (EU) No 1051/2011 as regards the aggregate tables and micro-data files for the transmission of the data

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt Kommisjonen 22.3.2023

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.8.2021)

Sammendrag av innhold
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1179 spesifiserer enkelte tekniske endringer i tabellene og mikrodatafilene som inngår i den europeiske reiseundersøkelsen med utgangspunkt i gjennomføringsforordning (EU) nr. 1051/2011 og europaparlaments- og rådsforodning (EU) nr. 692/2011 som er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XXI Statistikk.

Endringene gjelder identifikasjonskoder for tabellene og strukturen og innholdet i mikrodatafilene som skal rapporteres til Eurostat.

Endringene kommer som en følge av de tekniske endringene i overføringsformatet for årlige data fra reiseundersøkelsen som ble vedtatt i Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2019/1681 som er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XXI Statistikk.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Statistiske sentralbyrå har deltatt i arbeidet med utforming av forordningen. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen har begrensede administrative og økonomiske konsekvenser som dekkes innenfor Statistisk sentralbyrås til enhver tid gjeldende budsjett, med eventuell tilleggsfinansiering fra EU-tilskudd eller markedsoppdrag.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Status
Forordningen er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
21.04.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.07.2021
Anvendelsesdato i EU
08.08.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
22.03.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet