Statistikk om reiseliv: endringsbestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1681 av 1. august 2019 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 692/2011 om europeisk statistikk over turisme med hensyn til frister for oversending og tilpasning av vedlegg I og II

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/1681 of 1 August 2019 amending Regulation (EU) No 692/2011 of the European Parliament and of the Council concerning European statistics on tourism, as regards the transmission deadlines and adaptation of Annexes I and II

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 5.2.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.11.2019)

Sammendrag av innhold
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 692/2011 om reiselivsstatistikk er innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XXI Statistikk. Forordningen gir kommisjonen mulighet til å foreslå tilpasninger i reiselivsstatistikken basert på utviklingen i økonomiske, sosiale og teknologiske forhold. Den delegerte kommisjonsforordningen er en tilpasning for å gjøre reiselivstatistikk mer aktuell og relevant for brukere.

De viktigste endringene gjelder

• en gradvis nedkorting av rapporteringstiden for månedlige datasett og rapportering av validerte data for månedlige og årlige datasett,

• rapportering av enkelte nye variable for overnattinger på årlig basis og etter mer detaljerte geografiske regioner og

• mer detaljerte data for rapporterte reiser på årlig og tre-årlig basis.

I henhold til kommisjonens vurderinger har forordningen kun begrensede konsekvenser i forhold til oppgavebyrden og det underliggende konseptuelle rammeverket i reiselivstatistikk.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forordningen. Forordningen vil bli gjennomført i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen har begrensede administrative og økonomiske konsekvenser som dekkes innenfor Statistisk sentralbyrås alminnelige budsjett.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen behandles i henhold til hurtigprosedyren.

Andre opplysninger
Forordningen behandles i henhold til hurtigprosedyren.

Status
Forordningen er under vurdering i EFTA/EØS-landene

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
01.08.2019
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
01.08.2019
Anvendelsesdato i EU
01.01.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
12.08.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R1681
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro