Statistikk om migrasjon og internasjonalt vern: endringsbestemmelser

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2020/851 av 18. juni 2020 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 862/2007 om statistikk over inn- og utvandring og internasjonal beskyttelse

Regulation (EU) 2020/851 of the European Parliament and of the Council of 18 June 2020 amending Regulation (EC) No 862/2007 of the European Parliament and of the Council on Community statistics on migration and international protection

Siste nytt

Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 22.6.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.5.2019)

Sammendrag av innhold
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 862/2007 om fellesskapets statistikk over inn- og utvandring og internasjonal beskyttelse er innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XXI Statistikk.

Bakgrunnen for forslaget er behovet for å oppdatere rammeverket for migrasjonsstatistikk for å imøtekomme nye brukerbehov for mer detaljert og dekkende statistikk. Dette gjøres gjennom revisjon av dagens gjeldende forordning for innsamling og utarbeiding av europeisk statistikk over inn- og utvandring og internasjonal beskyttelse. Konkret foreslås det endring av fem artikler i dagens forordning (EF) nr. 862/2007.

Endringene er av teknisk karakter og innbærer blant annet justeringer i enkelte statistikkers aggregeringsnivå med hensyn til kjønn, alder, statsborgerskap mv. For personer som har fått innvilget asyl kreves i tillegg bosettingsland og type asyl som er innvilget.

I henhold til forslaget skal statistikk over oppholdstillatelser og opphold for personer fra tredjeland inkludere aggregeringsnivå for alder og kjønn. Statistikk om «returns» skal, for antall personer som har forlatt et medlemsland, inkludere aggregeringsnivå for alder, kjønn og statsborgerskap.

Det foreslår at første referanseperiode settes til 2020.

I tillegg til de tekniske materielle justeringene, følger det av forslaget at kommisjonen gis rett til å vedta implementerende forordninger for ytterligere å kunne spesifisere aggregeringer i de ulike statistikkene som er omfattet av forordningen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil bli gjennomført i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringene som foreslås innebærer mindre tekniske justeringer i statistikkgrunnlaget. De begrensende tilpasningene dekkes innenfor UDI og Statistisk sentralbyrås ordinære budsjetter.

Sakkyndige instansers merknader
Forslaget har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå og UDI som finner det relevant og aksepabelt.

Status
Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet i henhold til samarbeidsprosedyren.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.05.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
18.06.2020
Anvendelsesdato i EU
11.07.2020
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet