Statistikk om landbruksregnskaper

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 138/2004 av 5. desember 2003 om landbruksregnskaper i Fellesskapet

Regulation (EC) No 138/2004 of the European Parliament and of the Council of 5 December 2003 on the economic accounts for agriculture in the Community

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 24.6.2008

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra europaparlaments- og rådsforordningen, norsk utgave)

1) For å kunne overvåke og evaluere den felles landbrukspolitikk er det nødvendig med sammenlignbare, aktuelle og pålitelige opplysninger om den økonomiske situasjonen i landbruket, og særskilt om endringer i landbrukets inntekter.

2) Landbruksregnskaper er et grunnleggende redskap for å analysere den økonomiske situasjonen for landbruket i et land, forutsatt at regnskapene utarbeides på grunnlag av enhetlige prinsipper. Landbruksregnskapene er også verdifulle når nasjonalregnskapene skal utarbeides.

3) Regnskapene for landbruket er utarbeidet i samsvar med de grunnleggende begrepene og reglene i rådsforordning (EF) nr. 2223/96 av 25. juni 1996 om det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem i Fellesskapet.

4) Rådsforordning (EF) nr. 322/97 av 17. februar 1997 om fellesskapsstatistikker utgjør en referanseramme for denne forordning.

5) Ettersom målene for det foreslåtte tiltak, nemlig å skape felles statistiske standarder som vil gjøre det mulig å produsere harmoniserte data, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på grunn av tiltakets omfang bedre kan nås på fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i traktatens artikkel 5. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går denne forordning ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå disse målene.

6) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av denne forordning, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet som er tillagt Kommisjonen.

7) Den faste komité for landbruksstatistikk og komiteen for statistikkprogrammet er underrettet -

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
05.12.2003
Anvendelsesdato i EU
25.02.2004

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 26, 7.6.2007, p. 408-494
EØS-prosessen
Vedtatt i EØS-komiteen
24.09.2004
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
25.09.2004
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
25.09.2004

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
20.06.2008
Anvendes fra i Norge
20.06.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32004R0138
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro