Statistikk om inntektsforhold og levevilkår: tekniske gjennomføringsbestemmelser for utvalgsundersøkelse om tilgang til tjenester

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/2498 av 9. desmber 2022 som spesifiserer tekniske egenskaper for variablene om tilgang til tjenester i levekårsundersøkelsen i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/2498 of 9 December 2022 specifying technical items of data sets of the sample survey in the income and living conditions domain on access to services pursuant to Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 8.2.2023

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.2.2023)

Sammendrag av innhold
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/2498 spesifiserer tekniske egenskaper for de seksårige variablene om tilgang til tjenester som skal samles inn i Levekårsundersøkelsen i 2024. De tekniske egenskapene for variablene er beskrevet i vedlegget til gjennomføringsforordningen.

Europarlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700, supplert ved de delegerte kommisjonsforordningene (EU) 2020/256 og (EU) 2020/2175, har etablert en flerårig plan for rullering av syv emner og tre ad-hoc-emner i Levekårsundersøkelsen i perioden 2021-2026:

• 2021: Treårige variabler om «Barn» og ad hoc-emne om «Leveordninger og forhold for barn i separerte eller blandede familier».

• 2022: Treårige variabler om «Helse» og seksårige variabler om «Livskvalitet».

• 2023: Treårige variabler om «Arbeidsmarked og bolig», seksårige variabler om «Overføring av ulemper mellom generasjoner og Boligvansker» og ad-hoc-emne om «Husholdningenes energieffektivitet».

• 2024: Treårige variabler om «Barn» og seksårige variabler om «Tilgang til tjenester».

• 2025: Treårige variabler om «Helse» og ad hoc-emne (ikke bestemt ennå).

• 2026: Treårige variabler om «Arbeidsmarked og bolig» og seksårige variabler om «Gjeldsbelastning, forbruk og formue».

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700 er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XXI Statistikk.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Norge ved Statistisk sentralbyrå har deltatt i arbeidet med utformingen av forordningen. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen har administrative og økonomiske konsekvenser som dekkes innenfor Statistisk sentralbyrås til enhver tid gjeldende budsjett, med eventuell tilleggsfinansiering fra EU-tilskudd eller markedsoppdrag.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Forordningen behandles i henhold til hurtigprosedyren.

Status
Forordningen er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
29.10.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
09.12.2022
Anvendelsesdato i EU
09.12.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet