Statistikk om inntektsforhold og levevilkår: tekniske gjennomføringsbestemmelser for utvalgsundersøkelse på området helse og livskvalitet

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1721 av 17. november 2020 om spesifikasjon av de tekniske elementene i datasettet for utvalgsundersøkelsen på inntekts- og levekårsområdet om helse og livskvalitet i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1721 of 17 November 2020 specifying technical items of data sets of the sample survey in the income and living conditions domain on health and quality of life pursuant to Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 3.6.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.6.2021)

Sammendrag av innhold
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2019/1700 danner det generelle rammeverket for europeisk statistikk for personer og husholdninger (IESS) som inkluderer inntekts- og levekårsstatistikk. Den europeiske undersøkelsen for inntekts- og levekårsstatistikk (EU-SILC) består av ett sett kjernevariable organisert i moduler, som samles inn årlig, tre-årlig og seks-årlig samt et system av fire ad-hoc moduler som kombineres over en åtteårsperiode. Denne forordningen fastslår antallet og titler på variable for modulen helse som skal samles inn hvert tredje år og første gang i 2023, og for modulen livskvalitet som skal samles inn hvert sjette år fra og med 2022.

De tekniske forholdene ved datasettene for de to modulene er spesifisert i vedlegget til forordningen. Her spesifiseres variabelidentifikatorer, variabelnavn, mulige svaralternativer, datainnsamlingenhet, datainnsamlingsmodus og referanseperiode for variable som skal dekkes for de to modulene helse og livskvalitet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forslaget. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
De økonomiske og administrative kostnadene forbundet med etterlevelse av forordningen er beskrevet i vurderingen av rammeforordningen; europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2019/1700, og vil bli dekket innenfor SSBs til enhver tid gjeldende budsjett, med eventuell tilleggsfinansiering fra EU-tilskudd eller markedsoppdrag.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
30.09.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.11.2020
Anvendelsesdato i EU
08.12.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet