Standardisert og sikkert registersystem for CO2-kvoter

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 916/2007 av 31. juli 2007 om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 2216/2004 om et standardisert og sikkert registersystem i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF og europaparlaments- og rådsvedtak nr. 280/2004/EF

Commission Regulation (EC) No 916/2007 of 31 July 2007 amending Regulation (EC) No 2216/2004 for a standardised and secured system of registries pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council and Decision No 280/2004/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitevedtak notifisert av Island 11.11.2011: ikrafttredelse 1.1.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (Miljøverndepartementets bakgrunnsnotat - april 2008)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordningen er primært en omfattende teknisk regulering av kvoteregistre som skal sikre at bestemmelsene i kvotedirektivet (2003/87/EF) og mekanismedirektivet (2004/101/EF) blir fulgt opp på en ensartet og sikker måte. Kvoteregistrene holder orden på den enkelte kvotepliktiges kvoter og fungerer som en internettbank.

Revidering av registerforordningen:
Denne forordningen [forordning (EF) nr. 916/2007] endrer, blant annet på grunnlag av erfaringer fra bruken av kvoteregistrene i perioden 2005-2007, den opprinnelige registerforordningen (EF) nr. 2216/2007. Endringene består av en rekke tekniske oppdateringer, blant annet i lys av at Malta og Kypros er blitt EU-medlemmer, og for å sikre større åpenhet om transaksjoner i kvotesystemet og innlevering av kvoter til oppfyllelse av kvoteplikten.

Merknader
Forordningen er vedtatt med hjemmel i kvotedirektivet og vedtak 2004/280/EF om overvåkning og rapportering.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært til behandling i Spesialutvalget for miljø, der Miljøverndepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Finansdepartementet, Olje- og energidepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Utenriksdepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
31.07.2007
Anvendelsesdato i EU
02.08.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 38, 27.6.2013, p. 391-425
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
25.04.2008
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
IS
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.02.2009
Anvendes fra i Norge
03.02.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007R0916
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro