Standardiseringsforordningen

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1025/2012 av 25. oktober 2012 om europeisk standardisering og endring av rådsdirektive 89/686/EØF og 93/15/EØF og europaparlaments- og rådsdirektiv 94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 98/34/EF, 2004/22/EF, 2007/23/EF, 2009/23/EF and 2009/105/EF og om oppheving av rådsbeslutning 87/95/EØF og europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1673/2006/EF

Regulation (EU) No 1025/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on European standardisation, amending Council Directives 89/686/EEC and 93/15/EEC and Directives 94/9/EC, 94/25/EC, 95/16/EC, 97/23/EC, 98/34/EC, 2004/22/EC, 2007/23/EC, 2009/23/EC and 2009/105/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Decision 87/95/EEC and Decision No 1673/2006/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Gjennomføringsrapport 2016-2020 lagt fram av Kommisjonen 2.2.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.3.2013)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 1025/2012 om europeisk standardisering ble vedtatt 25. oktober 2012. Forordningen erstatter regler om standardisering i tre eksisterende rettsakter: direktiv 98/34/EF, beslutning 87/95/EØF og beslutning 1673/2006/EF. Samtidig foretas endringer i regelverket som anses nødvendige for å forbedre det europeiske standardiseringssystemet.

Forordningen består av fire hovedelementer:

1. Tjenestestandarder
Forordningen utvider det europeiske standardiseringssystemet til også å omfatte standarder for tjenester. I artikkel 2 nr. 4 er tjenester tatt inn i definisjonen av tekniske spesifikasjoner.

2. Bedre involvering av små og mellomstore bedrifter og andre samfunnsaktører i standardiseringsarbeidet
Forordningen artikkel 5 fastslår at de europeiske standardiseringsorganisasjonene skal legge til rette for passende representasjon fra små og mellomstore bedrifter, forbrukerorganisasjoner, miljøorganisasjoner og arbeidslivets parter ved utviklingen av europeiske standarder og europeiske standardiseringsprodukter. Forordningen artikkel 6 lister opp eksempler på tiltak nasjonale standardiseringsorganisasjoner kan gjennomføre for å bidra til små og mellomstore bedrifters adgang til standarder og standardiseringsprosessene. Videre skal offentlige myndigheter, inkludert markedstilsynsmyndigheter, oppmuntres til å delta i standardiseringsaktiviteter knyttet til standarder som utformes på oppdrag fra Europakommisjonen, jf. artikkel 7.

3. Bruk av tekniske spesifikasjoner på IKT-området utviklet av globale fora og konsortier
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er et område hvor mange tekniske spesifikasjoner ikke er utviklet av de tradisjonelle standardiseringsorganisasjonene, men av globale fora og konsortier. Forordningen etablerer et system for anerkjennelse av de mest relevante tekniske spesifikasjoner på IKT-området utviklet av globale fora og konsortier, til bruk i offentlige anskaffelser, jf. artikkel 13 og 14. Slike tekniske spesifikasjoner må oppfylle kriterier oppstilt i forordningens vedlegg II.

4. Reduksjon av tiden det tar å utvikle en standard
Europakommisjonen skal utforme årlige arbeidsprogrammer for europeisk standardisering som skal vise hvilke europeiske standarder og europeiske standardiseringsprodukter de europeiske standardiseringsorganisasjonene vil anmodes om å utvikle, jf. artikkel 8 i forordningen. Arbeidsprogrammet skal effektivisere samarbeidet mellom Europakommisjonen og de europeiske standardiseringsorganisasjonene.

Flere av rettsaktene som harmoniserer vilkårene for markedsføring av varer i EØS inneholder bestemmelser om fremgangsmåte dersom en EØS-stat mener at en harmonisert standard ikke oppfyller kravene i den aktuelle rettsakten. Artikkel 11 i forordningen skal strømlinjeforme prosessen med innvendinger til harmoniserte standarder, og erstatter tilsvarende bestemmelser i ti eksisterende rettsakter, jf. artikkel 26. Artikkel 11 gjelder kun for områder som ikke omfattes av andre rettsakter som inneholder bestemmelser om fremgangsmåte ved innvendinger til harmoniserte standarder, jf. artikkel 28 annet ledd.

Merknader
Forordningen er gitt med hjemmel i traktat om Den europeiske unions virkemåte artikkel 114.

Gjennomføring av forordningen vil kreve lovendring.
Forordningen viderefører det eksisterende europeiske standardiseringssystemet, hvor Norge allerede deltar. Nasjonale standardiseringsorganisasjoner er Standard Norge, Norsk Elektroteknisk Komité og Post- og teletilsynet. Forordningen innfører rapporteringsplikter for nasjonale standardiseringsorganisasjoner, særlig med hensyn til tiltak rettet mot små og mellomstore bedrifter. Flere av forordningens bestemmelser er rettet mot de europeiske standardiseringsorganisasjonene og Europakommisjonen. Disse bestemmelsene vil ikke ha administrative eller økonomiske konsekvenser i Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Saken er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling, som fant rettsakten relevant og akseptabel.

Forslag til forordning om europeisk standardisering ble sendt på nasjonal høring med høringsfrist 6. september 2011. Ti høringsinstanser hadde konkrete innspill til forslaget. Høringsinstansene var i hovedsak positive til forslaget. Høringsbrev og høringsinnspill er publisert på Nærings- og handelsdepartementets hjemmesider: http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/dok/horinger/horingsdokumenter/2011....

Vurdering
Forordning om europeisk standardisering innebærer en videreføring av det eksisterende europeiske standardiseringssystemet. Forordningen oppdaterer det eksisterende rettslige grunnlaget for europeisk standardisering, og skal danne grunnlag for at standardisering kan benyttes på flere områder enn i dag.

Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forordningen er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.10.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
14.02.2014
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.08.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.08.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Samtykkeproposisjon
Dato
09.05.2014
Lovproposisjon
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.08.2014
Anvendes fra i Norge
18.08.2014
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R1025
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro