Standardhelsesertifikat for dyr fra bedrifter

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2010/684/EU av 10. november 2010 som endrer del 1 i bilag E til rådsdirektiv 92/65/EØF fnår det gjelder standardhelsesertifikatet for dyr fra bedrifter

Commission Decision 2010/684/EU of 10 November 2010 amending Part 1 of Annex E to Council Directive 92/65/EEC as regards the model health certificate for animals from holdings

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.12.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.7.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer del I av vedlegg E (helsesertifikatet) i direktiv 92/65/EØS som gjelder for kjæledyr (pets) som kommer fra besetninger, inkludert hund, katt og ilder. Bakgrunnen for vedtaket er at Kommisjonens har sett behovet for å gjøre det lettere for private eiere å ta med seg mer enn 5 kjæledyr over landegrensene, når formålet med transporten åpenbart ikke er kommersielt, men privat, for eks. i forbindelse med konkurranser/utstillinger osv.

Etter forordning (EF) nr. 388/2010 skal import av mer enn 5 hunder, katter eller ildere, alltid ansees som kommersiell, også når den skjer i fra andre EU-land. Denne ordningen ble innført for å unngå at kommersiell import feilaktig blir oppgitt å være privat import (transport). I dette vedtaket endres direktiv 92/65/EF slik at helsesertifikatet for hund, katt og ilder som er kjæledyr gis en gyldighetstid på opp til 4 måneder (eller så lenge som rabiesvaksinasjonen er gyldig) og det er ikke nødvendig å angi noen mottaker i sertifikatet. - Dyrene kan fritt reise omkring i EU opp til 4 måneder for så å returnere til avsenderlandet. Sertifikatet skal være undertegnet av offentlig veterinær (som der og da vurderer om dette er en kommersiell import eller privat transport).

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 20. februar 2004 nr. 464 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av levende pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, bier og humler. Endringene antas ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel

Vurdering
Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
10.11.2010
Anvendelsesdato i EU
01.12.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 17.12.2015, p. 601-605
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.07.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.07.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.07.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring publisert
08.08.2011
Høringsfrist
19.09.2011
Gjennomføring i norsk rett
Dato
13.12.2011
Anvendes fra i Norge
13.12.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010D0684
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro