Standardformat for visum

Tittel

Rådsforordning (EF) nr. 1683/95 av 29. mai 1995 standardformat for visum

Council Regulation (EC) No 1683/95 of 29 May 1995 laying down a uniform format for visas

Avtalegrunnlag:
Schengen-avtalen

Behandlende organ

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens faktaark)

Ensartet udformning af visa
Der er udformet en ensartet visummodel for at fremme harmoniseringen af national visumpolitik og for at øge den frie bevægelighed for personer inden for EU.

RESUMÉ
Med forordningen indføres en ensartet udformning af visa, der er fælles for alle medlemsstater.

I forordningen forstås ved "visum" en tilladelse, der gives af en medlemsstat, eller en afgørelse, der træffes af en medlemsstat, og som er obligatorisk for indrejse på dens område med henblik på

* et påtænkt ophold i den pågældende medlemsstat eller i flere medlemsstater af sammenlagt højst tre måneders varighed;

* transit gennem den pågældende medlemsstats eller flere medlemsstaters område eller lufthavnstransitområde.

Oplysningerne, der er indeholdt i det ensartede visaformat skal være i overensstemmelse med:

* de tekniske specifikationer, der er angivet i tillægget til bestemmelserne, som fastslår de genkendelige sikkerhedsfunktioner, der er umiddelbart synlige for øjet;
* de supplerende tekniske specifikationer, som har til formål at forhindre forfalskninger af visa og til visning af metoder til udfyldning af visa.

Hvis de supplerende tekniske specifikationer skal holdes hemmelige, så må de kun videregives til

* dem der har ansvar for trykning af visa;
* personer, der på lovlig vis er godkendt af Kommissionen og eller en medlemsstat.

Yderligere tiltag for at sikre en høj sikkerhed blev indført af Kommissionen den 7. februar 1996 og den 27. december 2000.

Hver medlemsstat udpeger kun ét organ, der har ansvar for trykning af visa. Medlemsstaten meddeler Kommissionen og de øvrige medlemsstater navnet på dette organ.

Som angivet i EU-direktivet 95/46 om beskyttelse af enkeltpersoner vedrørende behandling af persondata og om fri behandling af sådan data, en enkeltperson, der har fået udstedt visa, kan efter ønske, anmode om at der laves rettelser vedr. deres personlige detaljer, der er indført i visaet.

Kommissionen hjælpes ved udarbejdelsen af det ensartede visa af en komite bestående af repræsentanter fra medlemsstaterne og ledes af en repræsentant fra Kommissionen.

Medlemsstaterne kan bruge det ensartede visa til andre formål, end dem der er nævnt ovenfor, så længe det ikke medfører forvirring for det ensartede visa.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
29.05.1995
Anvendelsesdato i EU
03.08.1995
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet