Standarder for togkontroll- og signalsystemer i det transeuropeiske jernbanesystemet: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2012/696/EU av 6. november 2012 om endring av beslutning 2012/88/EU om en teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne for delsystemene styring, kontroll og signal i det europeiske jernbanesystemet

Commission Decision 2012/696/EU of 6 November 2012 amending Decision 2012/88/EU on the technical specifications for interoperability relating to the control-command and signalling subsystems of the trans-European rail system

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 20.6.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.6.2013)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsvedtak 2012/696/EU av 6. november 2012 (heretter Vedtaket) om teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne for delsystemene styring, kontroll og signal i det europeiske jernbanesystemet endrer tidligere vedtak 2012/88/EU. Endringene omfatter oppgradering av spesifikasjonene for ERTMS/ETCS til den såkalte «Baseline 3», systemkravspesifikasjon versjon 3.3.0, som er siste versjon av ERTMS/ETCS-systemet, Baseline 3 likestilles med dagens gjeldende «Baseline 2», systemkravspesifikasjon versjons­nummer 2.3.0d. Oppgradering fra baseline 2 til baseline 3 (med uendret funksjonalitet) kan i prinsippet gjennomføres ved oppgradering av programvare, men dette er avhengig av leverandørstøtte og konkrete tekniske løsninger. Spesifikasjonene er utformet slik at tog utrustet med baseline 3-utstyr skal kunne kjøre på linjer utrustet med den tidligere baseline 2-versjonen. Det skal også være mulig å kjøre med baseline 2-tog på baseline 3-linjer, forutsatt at infrastrukturen ikke stiller krav om den nye funksjonaliteten i baseline 3. Dette vil kunne sikre en effektiv oppgradering av systemet både for infrastruktur og materiell.

Vedtaket omfatter en fortale, 3 artikler og 2 vedlegg. Artikkel 1 angir endringene i kommisjonsvedtak 2012/88/EU, hvor artikkel 6 (om muligheten for å bruke systemspesifikasjon 3.2.0 i bestilling av materiell/­utstyr) slettes og erstattes av en ny artikkel 6a, Annex A erstattes av Annex I i Vedtaket (kryssreferanse mellom kravene i TSIen og de tekniske dokumentene som spesifiserer ERTMS/ETCS), og Annex G erstattes av Annex II i Vedtaket (åpne punkter i TSIen). Artikkel 2 gir ikrafttredelse fra 1. januar 2013 Artikkel 3 adresserer vedtaket til medlemslandene. Det er nå to sett med valgfrie spesifikasjoner. Ett sett for baseline 2 og ett sett for baseline 3. I tillegg endrer Vedtaket bilag G til TSIen, som lister opp de åpne punktene som ennå ikke er ferdig spesifisert. Til disse punktene skal det finnes/vedtas nasjonale regler, som notifiseres i henhold til vedtak 2012/88/EU artikkel 3.

Merknader
Gjennomføring av vedtaket er gjort ved forskrift fastsatt av Statens jernbanetilsyn med hjemmel i samtrafikkforskriften § 3 sjette ledd.

Da Norge ikke har startet utrulling av ERTMS/ETCS på det norske jernbanenettet vil de økonomiske og administrative konsekvensene av å gjennomføre rettsakten å være ubetydelige, både for private og offentlige.

Sakkyndige instansers merknader
Vedtaket har ikke vært forelagt togselskapene eller Jernbaneverket. Statens jernbanetilsyn har fulgt utarbeidelsen i Det europeiske jernbanebyrået (ERA), men har ikke deltatt direkte i arbeidsgruppen som utarbeidet anbefalingen som ble oversendt Kommisjonen. Innføringen av baseline 3 har vært lenge etterspurt av bransjen, togselskapene og infrastrukturforvaltere, for å få et mer entydig og fullstendig sett med spesifikasjoner.

Jernbaneverket har frem til nå planlagt utbygging av ERTMS i Norge på bakgrunn av baseline 2, dvs systemkravspesifikasjon versjon 2.3.0d. Etaten legger opp til gjennomføre utrullingen av ERTMS/ETCS med den til en hver tid gjeldende spesifikasjonen.

Vurdering
Innføring av Vedtaket vil gi et helhetlig sett med spesifikasjoner for ERTMS/ETCS, enten man velger baseline 2 eller 3. Endringene medfører også at de to alternativene er kompatible, slik at tog med den nyeste utrustningen kan kjøre på linjer utrustet både etter de nye og eldre spesifikasjonene. Baseline 3 er et mer komplett og helhetlig sett som bedre ivaretar norske behov til signalsystemet, sammenliknet med baseline 2 (bl.a. kobling til bremseegenskaper og håndtering av planoverganger).

Konklusjon
Vedtaket EØS-relevant og akseptabelt for Norge. Det er fra 17. juni 2013 gjennomført i norsk rett som forskrift.

Status
Vedtaket ble fattet av Kommisjonen 6. november 2012, publisert i EU-tidende 10. november 2012, og trådde i kraft fra 1. januar 2013.

Det ble tatt inn i EØS-avtalen 14. juni 2013 ved EØS-komiteens beslutning 124/2013, og gjennomført i norsk rett ved forskrift fastsatt av STatens jernbanetilsyn 17. juni 2013.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
06.11.2012
Anvendelsesdato i EU
01.01.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 55, 31.8.2017, p. 420-430
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
04.04.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
14.06.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.06.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.06.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
17.06.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012D0696
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro