Standarder for togkontroll- og signalsystemer i det transeuropeiske jernbanesystemet: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsbeslutning (EU) 2015/14 av 5. januar 2015 om endring av beslutning 2012/88/EU om den tekniske spesifikasjonen vedrørende delsystemet styring, kontroll og signal i det transeuropeiske jernbanesystemet

Commission Decision (EU) 2015/14 of 5 January 2015 amending Decision 2012/88/EU on the technical specification for interoperability relating to the control-command and signalling subsystems of the trans-European rail system

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 23.06.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.06.2015)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsbeslutning (EU) 2015/14, som ble publisert i OJ 7. januar 2015, inneholder nye tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne for delsystemet styring, kontroll og signal i det trans-europeiske jernbanesystemet. Beslutningen inneholder ikke store materielle endringer fra tidligere TSI (beslutning 2012/88/EU) og er i hovedsak en forenkling og oppdatering av gjeldende rettsakt. Virkeområdet er imidlertid blitt utvidet til å gjelde for flere nett med en annen sporvidde enn den vanlige i EU (1435 mm. som i Norge) og det er definert nærmere hvordan håndtering av et system som ikke oppfyller alle krav i TSIen skal håndteres. Videre gjøres det i beslutningen unntak for bruk av ERTMS-ombordutrustning i kjøretøy som kun er tenkt å brukes nasjonalt, jf. pkt. 7.3.3.1. For ikke å forsinke innføringen av ERTMS kan det enkelte medlemsland imidlertid stille krav om at slikt kjøretøy likevel skal være utstyrt med ERTMS ombordutrustning jf. pkt. 7.3.3.3. Rettsakten trer i kraft i medlemslandene 1. juli 2015.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift om endring i forskrift om gjennomføring av TSI-styring, kontroll og signal på det nasjonale jernbanenettet av 16. juni 2015 nr. 686. Forskriften er fastsatt av Statens jernbanetilsyn med hjemmel i jernbaneloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas i utgangspunktet ikke å ha ytterligere økonomiske eller administrative konsekvenser for det private eller for det offentlige.

Statens jernbanetilsyn er imidlertid i dialog med aktørene i sektoren om behov/ønske om å innføre nasjonale krav om ERTMS-ombordutrustning også for kjøretøy som kun skal brukes nasjonalt, jf. punkt 7.3.3.3. Et slikt krav bør ta utgangspunkt i Jernbaneverkets implementeringsplan for ERTMS, og kravet om at alt nytt ombordutstyr skal være ERTMS-kompatibelt bør evt. gjelde fra 1. januar 2018. Vurdering av en eventuell innføring av et nasjonalt krav iht. beslutningens pkt. 7.3.3.3 vil skje i samråd med aktørene i sektoren og blir behandlet som egen sak hos Statens jernbanetilsyn.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har ikke vært på høring.

Innføring av et nasjonalt krav om ERTMS-ombordutrustning fra et hensiktsmessig tidspunkt vurderes i samråd med aktørene i sektoren, og det vil bli innhentet uttalelse om økonomiske og administrative konsekvenser av å eventuelt innføre et slikt krav.

Vurdering
Rettsakten medfører små endringer fra gjeldende regelverk, som er gjennomført i norsk rett. Utvidelsen av virkeområdet medfører ingen endringer eller ytterligere forpliktelser for Norge, da hele det nasjonale jernbanenettet i dag er underlagt kravene i TSI CCS.

Statens jernbanetilsyn er i dialog med aktørene i sektoren om behov/ønske om å innføre nasjonale krav om ERTMS-ombordutrustning også for kjøretøy som kun skal brukes nasjonalt. Vurdering av en eventuell innføring av et nasjonalt krav vil skje i samråd med aktørene i sektoren og blir behandlet som egen sak hos Statens jernbanetilsyn.

Status
Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, og gjennomført i norsk rett gjennom forskrift av 16. juni 2015 nr. 686.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
05.01.2015
Anvendelsesdato i EU
01.07.2015
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.04.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
11.06.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.06.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.07.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
16.06.2015
Anvendes fra i Norge
16.06.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015D0014
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro