Standarder for togkontroll- og signalsystemer i det transeuropeiske jernbanesystemet

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2012/88/EU av 25. januar 2012 om tekniske spesifikasjoner for interoperabilitet for delsystemene styring kontroll og signal i det transeuropeiske jernbanesystemet

Commission Decision 2012/88/EU of 25 January 2012 on the technical specification for interoperability relating to the control-command and signalling subsystems of the trans-European rail system

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 20.6.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.6.2013)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsvedtak 2012/88/EU (heretter «Vedtaket») er en konsolidering og sam­men­slåing av tidligere kommisjonsvedtak 2006/679/EC for konvensjonell jernbane og 2006/860/EC for høyhastighets jernbane, med senere endringer. Vedtaket gjelder delsystemet «styring kontroll og signalering» som er en spesifikasjon av det felles­europeiske signalsystemet ERTMS/ETCS (såkalt klasse A system), regler for mig­rer­ing fra eksisterende nasjonale signalsystemer (såkalt klasse B system), og en euro­pe­isk utrullingsplan for ERTMS/ETCS (det er pt. ingen EØS-ekvivalent til den euro­pe­iske utrullingsplanen). Vedtaket omfatter noen sikker­hets­mes­sige oppdateringer, samt enkelte presiseringer. Vedtaket inneholder ikke vesentlige materielle endringer.

Vedtaket omfatter en fortale, 9 artikler og tre vedlegg. Artikkel 1 slår fast at vedtaket gjelder tekniske spesifikasjoner for styring kontroll og signalering, for infrastruktur og rullende materiell og at spesifikasjonene er gitt i vedlegg III. Artikkel 2 slår fast at bruken av eksisterende signalsystemer er begrenset til spesi­fi­serte klasse B systemer, i ht lister som vedlikeholdes av det europeiske jern­bane­byrået. Medlemslandene skal påse at funksjonaliteten, ytelsen og grensesnittene i klasse B systemene er i samsvar med gjeldende spesifikasjon, unntatt modifikasjoner som er nødvendige for å rette opp evt. sikkerhetsfeil. Artikkel 3 gjentar tidligere notifiseringsplikt for medlemslandene for eksisterende klasse B systemer og åpne punkter. Notifikasjonsplikten oppfylles av tidligere notifikasjon i samsvar med kommisjonsvedtakene 2006/679/EC og 2006/860/EC. Artikkel 4 gir Kommisjonen mulighet for å unnta enkelte EU-finansierte prosjekter fra plikten til å installere ERTMS/ETCS, på nærmere bestemte vilkår. Artikkel 5 endrer kommisjonsvedtak 2011/291/EU om spesifikasjoner for rullende materiell, lokomotiver og motorvogner, for å sikre konsistens med denne TSIen. Endringene er gitt i vedlegg I og II. Vedtakets vedlegg I og II inneholder endringer i og oppklarer grensesnitt, samt lukker visse åpne punkter i TSI rullende materiell. Artikkel 6 åpner for at ERMTS/ETCS versjon 3.2.0 («baseline 3») av 22. desember 2011 (teknisk dokument publisert av det Europeiske jernbanebyrået, ERA) kan brukes som spesifikasjon for anskaffelse av utstyr til infrastrukturen, men at det ikke kan stilles krav til at materiellet skal utstyres med «baseline 3» før denne er implementert. Artikkel 7 fastslår at Vedtaket erstatter tidligere kommisjonsvedtak 2006/679/EC og 2006/860/EC. Artikkel 8 gir ikrafttredelse 6 mnd etter notifisering til medlemslandene. Artikkel 9 adresserer Vedtaket til medlemslandene.

Vedtaket viderefører eksisterende krav på til ombordutrustning for togmateriell (bla. at togmateriell som leveres fra og med 2015 skal ha ERTMS/ETCS ombordutrustning) og gjennomføringen pålegger ikke private aktører noen nye forpliktelser. For private aktører vil rettsakten tilsi en viss forenkling i prosedyrene for verifisering og samsvarskontroll. Rettsakten er implementert i forskrift av Statens jernbanetilsyn med hjemmel i samtrafikkforskriften § 3 sjette ledd.

Sakkyndige instansers merknader
Statens jernbanetilsyn har forelagt for relevante aktører. NSB AS og Cargonet AS har svart at de ikke har kommentarer til vedtaket. For øvrig har tilsynet ikke mottatt tilbakemeldinger.

Vurdering
Vedtaket viderefører gjeldende krav på området. Det medfører ikke nye kostnader hverken for private eller offentlige. De administrative forenklingene vedtaket medfører tilsier administrative besparelser for de involverte i tillatelsesprosessene for ERTMS/ETCS-utrustning (hovedsakelig til rullende materiell).

Jernbaneverket er i ferd med å utarbeide en revidert utbyggingsstrategi for ERTMS/ETCS i på det norske jernbanenettet. Jernbaneverkets vurdering er at signalanleggene i Norge i overskuelig framtid må skiftes ut på grunn av teknologisk ukurans og at de er i ferd med å passere sin tekniske og økonomiske levetid. ERTMS/ETCS er på sikt det rimeligste alternativet, og rimeligere enn å fornye eksisterende anlegg. En utskifting til ERTMS/ETCS er svært kostbart og utskiftingen innebærer en endring av grensenittet mellom tog og infrastruktur, slik at den må gjennomføres på en planmessig og koordinert måte over lengre strekninger.
Vedtaket er EØS-relevant og akseptabelt for Norge. Det er fra 17. juni 2013 gjennomført i norsk rett.

Status
Vedtaket ble vedtatt av Kommisjonen 25. januar 2012 og har trådt i kraft for medlemsstatene.

Ved EØS-komiteens beslutning 124/2013 ble rettsakten tatt inn i EØS-avtalen 14. juni 2013. Statens jernbanetilsyn fastsatte forskrift som gjennomfører vedtaket i norsk rett 17. juni 2013.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
25.01.2012
Anvendelsesdato i EU
25.07.2012
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 55, 31.8.2017, p. 355-419
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
04.04.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
14.06.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.06.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.06.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
17.06.2013
Anvendes fra i Norge
17.06.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012D0088
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro