Standard for næringsgruppering (statistikk)

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 973/2007 av 20. august om endring av enkelte forordninger om bestemte statistiske områder for å innføre en standard for næringsgruppering, NACE revisjon 2

Commission Regulation (EC) No 973/2007 of 20 August 2007 amending certain EC Regulations on specific statistical domains implementing the statistical classification of economic activities NACE Revision 2

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 25.3.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Finansdepartementets bakgrunnsnotat - desember 2007

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordningen har sin bakgrunn i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1893/2006 om innføring av en standard for næringsgruppering NACE revisjon 2 og om endring av rådsforordning (EØF) nr. 3037/90 og visse forordninger innenfor særlige statistikkområder som har til formål å revidere den statistiske standard for klassifisering av økonomiske aktiviteter (NACE Rev. 1). Gjennom kommisjonsforordningen fastsettes de nødvendige tiltak for å gjennomføre forordning 1893/2007 på de enkelte statistiske områder ved at henvisninger til NACE revisjon 1 og 1.1. endres til NACE revisjon 2.

Merknader
Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forslaget. Det er ikke behov for lov- eller forskriftsendringer for å innføre den nye standarden i Norge.

Statistisk sentralbyrå er ansvarlig for de nasjonale tilpasninger som må gjøres i vår nasjonale næringsstandard, standard for næringsgruppering (SN2007). Dette arbeidet pågår i kontakt med berørte departementer og andre offentlige og private interessenter. De administrative og økonomiske konsekvensene er særlig knyttet til omkoding av alle enhetene i Enhetsregisteret og til tilpasninger i bruken av opplysninger om næringskode. Omkodingsarbeidet blir meget omfattende. For ca. halvparten av alle enheter må det benyttes informasjon utover dagens næringskode. Arbeid pågår for å utnytte tilgjengelig informasjon fra ulike kilder mest mulig effektivt. Separat innhenting av tilleggsinformasjon direkte fra en del enheter blir likevel nødvendig. I en viss periode (2008 og 2009) vil også dobbelkoding av enheter med gammel og ny kode være nødvendig. Konsekvensene vil også bli store for bruken av kodene. Det gjelder særlig for all næringsfordelt statistikk laget av Statistisk sentralbyrå. Det vises også til administrative kontrollrutiner og lignende og til støtteordninger eller avgiftsfritak basert på næringsstandarden. Innføringen av en ny standard for næringsgruppering er nødvendig for å gi et riktig bilde av den økonomiske virkeligheten.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
20.08.2007
Anvendelsesdato i EU
01.01.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 16, 15.3.2012, p. 558-564
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.02.2008
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.02.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.03.2011
Anvendes fra i Norge
23.03.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007R0973
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro