Standard for kunngjøringer om inngåelse av offentlige kontrakter

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1150/2009 av 10. november 2009 som endrer forordning (EF) nr. 1564/2005 for så vidt angår standardskjemaene til bruk ved kunngjøringer om inngåelse av offentlige kontrakter i henhold til rådsdirektiv 89/665/EØF og 92/13/EØF

Commission Regulation (EC) No 1150/2009 of 10 November 2009 amending Regulation (EC) No 1564/2005 as regards the standard forms for the publication of notices in the framework of public procurement in accordance with Council Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.10.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder endring av forordning (EF) nr. 1564/2005 angående standardskjemaene til bruk ved kunngjøringer om inngåelse av offentlige kontrakter i henhold til direktiv 89/665/EØF og 92/13/EØF, som ble endret ved direktiv 2007/66/EF (håndhevelsesdirektivet).

Det endrede håndhevelsesdirektivet stiller blant annet krav om at en oppdragsgiver som foretar en ulovlig direkte anskaffelse, skal ilegges sanksjoner. Slike sanksjoner omfatter at kontrakten kjennes uten virkning eller avkortes, eller oppdragsgiver ilegges et overtredelsesgebyr.

Det endrede håndhevelsesdirektivet gir unntak fra adgangen til å ilegge oppdragsgiver slike sanksjoner, der oppdragsgiver på nærmere vilkår har foretatt en såkalt frivillig intensjonskunngjøring. Dette innebærer at oppdragsgiver kunngjør at han har til hensikt å tildele en kontrakt uten forutgående kunngjøring av konkurransen. Kontrakten vil da ikke etterfølgende kunne kjennes uten virkning, selv om det viser seg at det faktisk foreligger en ulovlig direkte anskaffelse. Den frivillige intensjonskunngjøring er en ny type kunngjøring, og det skal derfor innføres et nytt standardskjema.

I henhold til det endrede håndhevelsesdirektivet kan medlemsstatene også innføre visse frister for å reise sak med påstand om at en oppdragsgiver skal ilegges sanksjoner. Der oppdragsgiver har tildelt og inngått en kontrakt uten forutgående kunngjøring av konkurransen, er det således mulig å innføre en klagefrist som løper fra den etterfølgende kunngjøring av konkurranseresultatet. Denne kunngjøringen av konkurranseresultatet må inneholde en begrunnelse for beslutningen om å tildele kontrakten direkte. For å sikre full virkning av håndhevelsesdirektivet bør dette standardskjemaet derfor endres slik at oppdragsgiver kan skrive begrunnelsen, som omtales i direktiv 89/665/EØF og 92/13/EØF art. 2f, inn i kunngjøringen.

Status
Direktiv 2007/66/EF (det nye håndhevelsesdirektivet) ble innlemmet i EØS-avtalen samtidig som forordning (EF) nr. 1150/2009.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
10.11.2009
Anvendelsesdato i EU
01.12.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 17.12.2015, p. 913-915
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.07.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Samtykkeproposisjon
Dato
02.12.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R1150
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro