Sprøytemiddelmaskindirektivet: utstyr for spredning av plantevernmidler

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/127/EF av 21. oktober 2009 om sprøytemiddelmaskiner og om endring av direktiv 2006/42/EF om maskiner

Directive 2009/127/EC of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 amending Directive 2006/42/EC with regard to machinery for pesticide application

Siste nytt

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.8.2013)

Sammendrag av innhold
Europakommisjonen fremmet 5. september 2008 forslag til direktiv om sprøytemiddelmaskiner, eller plantevernutstyr som er en mer alminnelig betgnelse på slikt utstyr. Direktivet ble vedtatt 21. oktober 2009 og er en del av Kommisjonens strategi for en bæredyktig anvendelse av plantevernmidler (se Kommisjonens meddelelse "Temastrategi for bæredyktig anvendelse av pesticider"(KOM (2006) 372). Formålet med direktivet er å redusere risikoer for mennesker og miljø knyttet til plantevernmidler, gjennom å sikre at sprøytemiddelmaskiner konstrueres og fremstilles på en slik måte at pantevernmidlers skadelige virkninger på menneskers helse og miljø minimeres. Direktivet stiller funksjonelle konstruksjonskrav i forhold til virkemåte, service og vedlikehold.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Endringsdirektivet har sin hjemmel i EF-traktatens artikkel 95. Direktivet er fremsatt som en endring i direktiv 2006/42/EF. Maskindirektivet er inntatt i EØS-avtalen, Vedlegg II, Kapittel XXIV. Maskindirektivet er i dag gjennomført i forskrift 19. august 1994 nr. 820 om maskiner. Maskindirektivet 2006/42/EF av 17. mai 2006 er gjennomført i forskrift av 20. mai 2009 nr. 544. Kommisjonens direktiv til endringer når det gjelder sprøytemiddelmaskiner vil medføre en del mindre endringer i forskriften. Saken er ikke ferdigbehandlet med sikte på beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen.

Gruppe:
Direktivet vurderes å høre under gruppe 2, da det kun vil være behov for mindre forskrifsendringer.

Administrative og økonomiske konsekvenser:
Vi er ikke kjent med at det finnes norske produsenter av slik utstyr. Kvernland opplyser at de har sin produksjon av slike maskiner i Nerderland. Det er behov for et et visst opplæringsbehov i Arbeidstilsynet som følge av et mer spisset fokus i mardedskontroll med sprøytemiddelmaskiner. Mattilsynet og Institutt for tekniske fag (UMB) vil følge opp arbeidet med standarder for funksjonstesting av spredeutstyr for plantevernmiddel.

Sakkyndige instansers merknader
Norge, ved Arbeidstilsynet, har gjennom deltakelse i arbeidsgruppe Working Group 98/37/EF blitt informert om forslaget, som ikke har vært ansett som kontroversielt. Direktiv 2009/127/EF behandles av Spesialutvalget for handelsforenkling, og rettsakten anses som relevant og akseptabel. Forslaget til endringer i maskinforskriften var på nasjonal høring fra 27. april 2012 til 1. august 2012.

Vurdering
Direktivet innebærer tilføyelser i maskindirektivet 2006/42/EF for sprøytemiddelutstyr/maskiner, som ikke har vært særskilt regulert frem til nå. I behandlingen i Europaparlamentet, ble virkeområdet innsnevret, idet de viste til behovet for sammenheng med Kommisjonens forslag til rammedirektiv (KOM (2006) 373), vedtatt som 2009/128/EU, om sprøytemidler som inntil videre kun gjelder for plantevernmidler, og ikke biocider. Rammedirektivet innfører krav til inspeksjon og vedlikehold av sprøytemiddelmaskiner som er i profesjonell bruk, men berører ikke krav til konstruksjon og omsetning av slike maskiner. Det ble imidlertid tilføyd i preambelen at en eventuell utvidelse til også å gjelde biocider, må vurderes nærmere innen 31. desember 2012 av Kommisjonen. De fleste endringene vil finne sted i maskindirektivet vedlegg I, og da hovedsakelig som et nytt kapittel 2.4 om sprøytemiddelmaskiner. Kommisjonen har varslet at de vil gi standardiseringsorganisasjonen i EU, CEN, mandat til å utvikle egne harmoniserte standarder som industrien kan støtte seg på.

Mattilsynet og Institutt for tekniske fag (UMB) vil følge opp arbeidet med standarder for funksjonstesting av spredeutstyr for plantevernmiddel, slik at de enkelte standardene mest mulig tilpasses norske forhold og vil være i tråd med standardene som utarbeides i forbindelse med endringen i maskindirektivet.Direktiv 2009/127 om sprøytemiddelmaskinerviser til Direktiv 2009/128 om bærekraftig bruk av pesticider som er til vurdering i EFTA-landene.

Andre opplysninger
Direktivets konstruksjonskrav til sprøytemiddelmaskiner er foreslått tatt inn i maskinforskriften vedlegg I. Maskinforskriften retter seg mot produsenter, deres representanter, importører, leverandører og andre forhandlere av maskiner og produkter. Imidlertid bestemmer forskrift av 6. desember 2011, nr. 1357 om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) § 10-5 at arbeidsgiver skal sørge for at det kun benyttes arbeidsutstyr som er i samsvar med forskriftskravene til det aktuelle arbeidsutstyret, og de tekniske kravene i forskrift om maskiner vedlegg I, for maskiner og sikkerhetskomponenter som går under forskrift om maskiner. Direktiv 2009/127/EF bestemmer at medlemsstatene skal anvende konstruksjonskravene til sprøytemiddelmaskiner fra den 15. desember 2011. Dette innebærer at sprøytemiddelmaskiner produsert og levert etter denne datoen skal oppfylle de nye konstruksjonskravene. Som nevnt ovenfor pålegger forskrift om utførelse av arbeid § 10-5 arbeidsgiver å sørge for at det kun benyttes forskriftsmessig arbeidsutstyr. Maskinforskriften vedlegg I kommer for øvrig også til anvendelse på brukte maskiner som endres vesentlig eller for brukte maskiner som kommer fra 3. land og inn til EØS-området etter 15.12.2011.

Status
Direktivet følger medbestemmelsesprosedyren, jf. EF-traktaten artikkel 251 (3).Det ble oppnådd enighet i Europaparlamentet om forslaget 22. april 2009, og Rådet godkjente forslaget den 24. september 2009. Direktivet ble vedtatt 21. oktober 2009 og kravene skal gjennomføres fra og med 15. desember 2011.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
05.09.2008
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
21.10.2009
Gjennomføringsfrist i EU
15.06.2011
Anvendelsesdato i EU
15.12.2011
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.10.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
12.12.2014
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge og Island (av plantevernmiddelregelverket)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.06.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.06.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009L0127
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro