Spørreskjema om gjennomføringen av VOC-direktivet om flyktige organiske forbindelser

Tittel

Kommisjonsvedtak 2006/534/EF av 20. juli 2006 om et spørreskjema for medlemsstatenes rapportering om gjennomføringen av direktiv 1999/13/EF i perioden 2005-2007

Commission Decision 2006/534/EC of 20 July 2006 concerning a questionnaire for Member States reports on the implementation of Directive 1999/13/EC during the period 2005-2007

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.03.2014)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsbeslutningen omhandler et spørreskjema knyttet til medlemslandenes gjennomføring av direktiv 1999/13/EF (VOC-direktivet) for perioden 2005-2007. Ifølge direktivets artikkel 11(1), som baserer seg på direktiv 91/692 EF, skal medlemslandene hvert tredje år rapportere til Kommisjonen om gjennomføringen av direktivet. Rapporteringen skal oversendes Kommisjonen ni måneder etter utløpet av rapporteringsperioden, dvs. høsten 2008. Norge skal rapportere til ESA. I spørreskjemaet bes medlemslandene blant annet om å rapportere om den nasjonale lovgivningen på området, om antall anlegg omfattet av spesifikke deler av direktivet, om myndighetenes oppfølging av slike anlegg, i hvilken grad det er gitt unntak fra regelverket, om det er utarbeidet nasjonale planer for utslippsreduksjoner (som beskrevet i direktivets artikkel 6), om overvåkingen, om overholdelse av direktivkravene og om offentlig tilgjengelighet til informasjonen.

Merknader
Kommisjonsbeslutningen er hjemlet i direktiv 1999/13/EF artikkel 11.

Gjeldende norsk regelverk og politikk på området
Norge har gjennomført direktiv 1999/13/EF i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 9. I henhold til forurensningsforskriften § 9-11 skal den driftsansvarlige rapportere til forurensningsmyndigheten (SFT) innen 1. mars om utslippene i det foregående kalenderåret. SFT rapporterer videre til ESA. Norge rapporterte i 2005 til ESA om gjennomføringen av VOC-direktivet for perioden 2003 til 2004 på bakgrunn av Kommisjonsbeslutning 2002/529/EF. Rapporteringsskjemaet for 2005 – 2007 skiller seg ikke vesentlig fra rapporteringsskjemaet for 2003-2004.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det antas at de administrative og økonomiske konsekvensene ved oppfylling av Kommisjonsbeslutningen vil bli svært begrensede. Beslutningen vil verken ha budsjettmessige eller rettslige konsekvenser. Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er behandlet med skriftlig prosedyre i spesialutvalget for miljø, der berørte departementer er representert.

Vurdering
Nåværende rapporteringskrav i forurensningsforskriften anses dekkende for temaene i spørreskjemaet. Det er derfor ikke behov for endringer i norsk regelverk.

Kommisjonsbeslutning om rapporteringsskjema om gjennomføringen av direktiv 1999/13/EF for perioden 2005-2007 anses relevant og akseptabelt.

Status
Kommisjonsbeslutningen ble vedtatt 20. juli 2006.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
20.07.2006
Anvendelsesdato i EU
01.01.2005

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 5, 26.1.2012, p. 345-348
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
07.12.2007
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.12.2007
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.12.2007

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
08.12.2007

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32006D0534
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro