Sporingsdirektivet for pyrotekniske produkter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsdirektiv 2014/58/EU av 16. april 2014 om opprettelse av et system for sporing av pyrotekniske artikler i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/23/EF

Commission Implementing Directive 2014/58/EU of 16 April 2014 setting up, pursuant to Directive 2007/23/EC of the European Parliament and of the Council, a system for the traceability of pyrotechnic articles

Siste nytt

Parlamentsprosedyrer fullført av Island. EØS-komitebeslutningen trer i kraft 1.1.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 02.07.2014)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2007/23/EF omhandler markedsføring av pyrotekniske artikler. Direktivet oppstiller tekniske krav til de pyrotekniske artiklene som slippes på markedet slik at de er sikre, og krav til markedsdeltakerne.

Direktiv 2014/58/EU omhandler sporingssystem av pyrotekniske artikler. Direktivet pålegger tekniske kontrollorgan å publisere hvilke CE-merkede pyrotekniske artikler som de har CEmerket. Dette skal publiseres på egne nettsider sammen med en viss minimumsinformasjon om produktene. Dette er allerede etablert praksis hos de fleste tekniske kontrollorgan på området. Direktivet innfører denne systematikken til å omfatte alle tekniske kontrollorgan og den utvides til også å omfatte produsenter og importører av pyrotekniske artikler. Hensikten med systemet er at det vil kunne garantere identifikasjonen av pyrotekniske artikler og produsenter av disse, gjennom alle trinn i leveringskjeden og skal bidra til en enhetlig implementering og håndheving av direktiv 2007/23/EF. Intensjonen er å gjøre markedsovervåking av produktene enklere for myndighetene.

Nummereringen og identifikasjonen er basert på den allerede implementerte nummerering i de harmoniserte standardene som er utviklet for pyrotekniske artikler. Teknisk kontrollorgan, produsenter og importører av pyrotekniske artikler skal etablere og opprettholde et register over registreringsnumrene på de artiklene de enten har CE-merket, produsert eller solgt på markedet sammen med informasjon om kopier av sertifikater og dokumenter som er benyttet til å utstede CE-merket. Denne informasjonen skal kunne gjøres tilgjengelig på forespørsel fra relevante myndigheter og oppbevares i 10 år. Dersom selskapet går konkurs skal registeret sendes relevant myndighet.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser
For tekniske kontrollorgan vil det nye være at de skal gjøre informasjonen tilgjengelig på internett. I Norge, er det per i dag, ikke utpekt teknisk kontrollorgan på området.

For produsenter og importører er det ikke satt krav om at informasjonen skal publiseres, men informasjonen skal gjøres tilgjengelig for relevante myndigheter på forespørsel.

Det antas å ha mindre administrative og økonomiske konsekvenser.

For Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) kan det få administrative konsekvenser dersom virksomhetene går konkurs og DSB skal holde oversikt over registrene.

Rettslige konsekvenser
Direktiv 2007/23/EF er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved forskrift 3. oktober 2013 nr. 1199 om pyrotekniske artikler, og i forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (eksplosivforskriften). Gjennomføring av direktiv 2014/58/EU vil kreve endringer i forskriften om pyrotekniske artikler.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er behandlet i Spesialutvalget for handelsforenklinger.

Vurdering
Direktivet er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabelt.

Status
Direktivet ble vedtatt 16. april 2014.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
17.04.2014
Gjennomføringsfrist i EU
30.04.2015
Anvendelsesdato i EU
17.10.2016
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 11, 22.2.2018, p. 274-277
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.12.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
25.02.2015
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island (Island)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
17.10.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.06.2015
Anvendes fra i Norge
17.10.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014L0058
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro