Spesifikke overvåkningsnettverk for overførbare sykdommer

Tittel

Kommisjonsvedtak 2009/312/EF av 2. april 2009 som endrer vedtak 2000/96/EF med hensyn til spesifikke overvåkningsnettverk for overførbare sykdommer

Commission Decision 2009/312/EC of 2 April 2009 amending Decision 2000/96/EC as regards dedicated surveillance networks for communicable diseases

Siste nytt

Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 3.4.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red.anm.: Omattes av EØS-avtalen gjennom tidligere innlemmelse av basisrettsakten.

BAKGRUNN (fra kommisjonsvedtaket, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens beslutning 2000/96/EF af 22. december 1999 om, hvilke overførbare sygdomme EF-nettet gradvis skal dække i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2119/98/EF er der opstillet en liste over de overførbare sygdomme og særlige sundhedsspørgsmål, som den epidemiologiske overvågning skal dække. Hovedformålet med at udvikle et sådant net til overvågning af og kontrol med overførbare sygdomme på fællesskabsniveau var at indsamle og samordne oplysninger fra medlemsstaternes overvågningsnet vedrørende folkesundheden.

(2) Eftersom EF-nettet på tidspunktet for vedtagelsen af beslutning 2000/96/EF ikke kunne dække alle de overførbare sygdomme og særlige sundhedsspørgsmål, der var udvalgt til epidemiologisk overvågning, er der udpeget visse sygdomsspecifikke overvågningsnet, som kan etableres allerede nu.

(3) I Kommissionens beslutning 2003/542/EF af 17. juli 2003 om ændring af beslutning 2000/96/EF vedrørende drift af sygdomsspecifikke overvågningsnet specificeres det blandt andet, for hvilke overførbare sygdomme og særlige sundhedsspørgsmål der på det tidspunkt var etableret specifikke overvågningsnet.

(4) I Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 851/2004 af 21. april 2004 om oprettelse af et europæisk center for forebyggelse af og kontrol med sygdomme (ECDC) defineres et specifikt overvågningsnet som et specifikt net vedrørende sygdomme eller specielle sundhedsspørgsmål, som er udvalgt med henblik på epidemiologisk overvågning blandt godkendte instanser og myndigheder i medlemsstaterne.

(5) Ved artikel 3, stk. 2, litra d), i forordning (EF) nr. 851/2004 er ECDC pålagt at koordinere europæisk netværkssamarbejde mellem organer, der beskæftiger sig med områder, som hører under centrets kommissorium, herunder netværk, der oprettes i forbindelse med folkesundhedstiltag med støtte fra Kommissionen, og som står for specifikke overvågningsnet.

(6) ECDC følger i dag udviklingen i de forskellige sygdommes og særlige sundhedsspørgsmåls relative betydning og foreslår — når den epidemiologiske situation kræver det — ændringer i listen over de overførbare sygdomme, EF-nettet gradvis skal dække; ECDC iværksætter desuden straks epidemiologisk overvågning af alle nye sygdomme, der inkluderes i beslutning 2000/96/EF.

(7) Eftersom langt størstedelen af de sygdomme og sundhedsspørgsmål, der er opført i bilag I til beslutning 2000/96/EF, i dag er omfattet af ECDC's aktiviteter, er det ikke længere nødvendigt i samme bilag at markere med asterisker, hvilke net der allerede er etableret.

(8) Beslutning 2000/96/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(9) Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 7 i beslutning nr. 2119/98/EF

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
02.04.2009
Anvendelsesdato i EU
23.04.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet