Spesifikasjoner for tilsetningsstoffer: endringsbestemmelser om polyglycitolsirup

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) Nr. 1050/2012 av 8. november 2012 som endrer forordning (EU) nr. 231/2012 om spesifikasjoner for tilsetningsstoffer til næringsmidler oppført i bilag II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 hva angår polyglycitolsirup

Commission Regulation (EU) No 1050/2012 of 8 November 2012 amending Regulation (EU) No 231/2012 laying down specifications for food additives listed in Annexes II and III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards Polyglycitol syrup

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 21.5.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.6.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer forordning (EU) nr. 231/2012 om spesifikasjoner og renhetsriterier til tilsetningsstoffer oppført i vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008.Polyglycitolsirup tilhører gruppen hydrogenerte glukosesiruper som er sammensatt av maltitol, sorbitol og høymolekylære polyoler. I motsetning til EUs spesifikasjoner av maltitolsirup (E 965) har polyglycitolsirup en definert konsentrasjon av sorbitol, en lavere konsentrasjon av maltitol og en definert konsentrasjon av høymolekylære polyoler.European Food Safety Authority (EFSA) mener at de toksikologiske data for polyglycitolsirup er utilstrekkelige for å etablere et akseptabelt daglig inntak (ADI), men basert på tilgjengelige data konkluderer EFSA med at det er ingen indikasjon på økt helsemessig risiko ved de foreslåtte bruk av polyglycitolsirup. Polyglycitolsirup har blitt godkjent på grunnlag av spesifikke bruksområder og er tildelt E-nummer E 964.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Mattilsynet mener at polyglycitolsirup er et velegnet søtstoff som opprettholder de organoleptiske egenskaper som tilskrives sukker. Virksomhetene vil kunne utvikle flere sukkerfrie produkter. EFSA vurderer bruken av polyglycitolsirup til ingen helsemessig risiko.

Rettsakten antas ikke å medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for myndighetene og samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Regelverket er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget for næringsmidler fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 8. november 2012, og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
08.11.2012
Anvendelsesdato i EU
29.11.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 51, 17.8.2017, p. 287-288
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.03.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
03.05.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.05.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.05.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
21.05.2013
Anvendes fra i Norge
21.05.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R1050
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro