Spesifikasjoner for samtrafikkevnen i jernbanenettverket: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2012/463/EU av 23. juli 2012 som endrer vedtak 2006/679/EF og 2006/860/EF om tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne

Commission Decision 2012/463/EU of 23 July 2012 amending Decisions 2006/679/EC and 2006/860/EC concerning technical specifications for interoperability

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 27.06.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 02.07.2014)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsbeslutning 2012/463/EU ble vedtatt 23. juli 2012, og publisert i Official journal 14. august 2012. Beslutningen gjelder endringer av vedtakene 2006/679/EF og 2006/860/EF om tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne for delsystemene styring, kontroll og signal (ERTMS) for hhv konvensjonell jernbane og høyhastighetsjernbane. Endringene gjøres for å sikre konsistens med beslutning 2011/633/EU om et europeisk infrastrukturregister og vbeslutning 2011/655/EU om et europeisk kjøretøyregister.

Merknader
Begge TSIene (2006/679/EF og 2006/860/EF) som endres gjennom beslutningen er gjennomført i norsk rett. De endringene som beslutningen medfører har ingen betydning for de materielle kravene som fremgår av disse TSIene. Disse to TSIene har hittil også hatt liten anvendelse i Norge da vi ikke har implementert ERTMS/ETCS på noen jernbanestrekninger. Beslutningen gjennomføres gjennom forskrift med hjemmel i samtrafikkforskriften.Forøvrig er det ingen behov for endringer av norsk regelverk. Vedtaket har minimale øknomiske og administrative konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Statens jernbanetilsyn har ingen spesielle merknader til beslutningen.

Vurdering
Beslutningen ble ansett som EØS-relevant og akseptabel og er gjennomført i norsk rett gjennom

forskrift 24. juni 2014 nr. 863 om gjennomføring av kommisjonsbeslutning 2012/463/EU.

Status
Beslutningen ble fastsatt av Kommisjonen 23. juli 2012, publisert i EU-tidende 14. august 2012 og trådte i kraft 24. januar 2013, jf. artikkel 3.

Beslutningen er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 24. juni 2014 nr. 863 om gjennomføring av kommisjonsbeslutning 2012/463/EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
23.07.2012
Anvendelsesdato i EU
24.01.2013

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.12.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
14.02.2014
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.07.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.07.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.06.2014
Anvendes fra i Norge
01.07.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012D0463
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro