Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om unntak fra datakravet

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/72 av 23. september 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer vilkårene for unntak fra datakravet

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/72 of 23 September 2016 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying conditions for data waiver permissions

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.1.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.2.2019)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordningen gir utfyllende bestemmelser til reglene om kapitalkrav for banker mv. (CRR) Forordningen angir betingelser for når tilsynsmyndighetene kan godta kortere datahistorikk enn minstekravene for IRB-modeller, jf. EUs kapitalkravsforordning (575/2013), art. 180-182 og den norske kapitalkravsforskriften §§ 3-3(4), 12-4, 12-5 og 12-6.

Kommisjonsforordningen sier at unntak fra krav til datahistorikk kan gis for maksimalt 5 prosent av porteføljen, dersom tilstrekkelig historikk ikke er tilgjengelig og manglende data er kompensert med sikkerhetsmarginer. Unntak kan ikke gis for foretaksporteføljer med lite mislighold, og kan bare gis for de første fem årene etter tillatelse. Dette er i tråd med Finanstilsynets gjeldende praksis.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon, dvs. at det i forskrift tas inn en bestemmelse om at EU/EØS-forordningen gjelder som norsk lov/forskrift med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Ingen

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
EØS-relevant og akseptabel.

Når rettsakten tas inn i EØS-avtalen, vil det være behov for tekniske tilpasninger vedr. ikrafttredelsesdato.

Status
Kommisjonsforordningen trådte i kraft i EU i 3. februar 2017.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.09.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
23.09.2016
Anvendelsesdato i EU
03.02.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av forordning (EU) nr. 575/2013) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.12.2019
Anvendes fra i Norge
31.12.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0072
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro