Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om tett korrelerte valutaer (endringsbestemmelser)

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/249 av 17. februar 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/2197 med hensyn til tett korrelerte valutaer i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/249 of 17 February 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2015/2197 with regard to closely correlated currencies in accordance with Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.2.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) For at sikre, at de valutapar, der er omhandlet i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2197, fortsat afspejler den faktiske korrelation mellem de relevante valutaer, er det nødvendigt at opdatere listen over snævert forbundne valutaer.

(2) Listen anvender den 31. marts 2019 som slutdato ved beregningen af de dataserier over tre og fem år, der kræves for at vurdere valutapar i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 575/2013.

(3) Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) har forelagt Kommissionen.

(4) De nødvendige ændringer af gennemførelsesforordning (EU) 2015/2197 medfører ikke væsentlige indholdsmæssige ændringer, men kun anvendelse på ajourførte dataserier for den metode, der allerede er fastsat i nævnte forordning. EBA har derfor ikke gennemført en åben offentlig høring i overensstemmelse med artikel 15, stk. 1, andet afsnit, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010, idet den finder, at det ville være meget ude af proportioner set i forhold til omfanget og virkningen af de pågældende udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder. EBA har anmodet om en udtalelse fra den interessentgruppe for banker, der er nedsat i henhold artikel 37 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

(5) Gennemførelsesforordning (EU) 2015/2197 bør derfor ændres —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.02.2021
Anvendelsesdato i EU
10.03.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet