Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om tett korrelerte valutaer (endringsbestemmelser)

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2091 av 28. november 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/2197 med hensyn til tett korrelerte valutaer i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2091 of 28 November 2019 amending Implementing Regulation (EU) 2015/2197 with regard to closely correlated currencies in accordance with Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.2.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.1.2020)

Sammendrag av innhold
Av CRR (kapitalkravsregelverk for banker mv.) artikkel 354 følger det at sammenstilte posisjoner i nært korrelerte valuter kan være gjenstand for lavere kapitalkrav (4 %) og den tekniske standarden oppdaterer oversikten over hvilke valuter som oppfyller vilkårene for å kunne anses som nært korrelerte. Oversikten over nært korrelerte valutaer oppdateres årlig.

Forordningen inneholder ingen materielle endringer, men oppdaterer oversikten over tett korrelerte valutaer i vedlegget i (EU) 2015/2197. Ingen valutaer legges til eller fjernes, kun datoer justeres.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil gjennomføres i norsk rett ved henvisning i CRR/CRD IV-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vil ikke ha vesentlige økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten vil gjennomføres i Norge ved inkorporasjon.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
28.11.2019
Anvendelsesdato i EU
29.12.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.02.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet